• Imprimeix

Accés a la universitat per a més grans de 25, 40 i 45 anys

La matrícula només serà vàlida si es fa el pagament i es presenta tota la documentació fins al dia 1 de març

16/02/2017 09:02
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Veterinària

Comença la matriculació per a les proves que són comunes per accedir a totes les universitats de Catalunya. La matrícula es pot tramitar a través del portal https://accesnet.gencat.cat i en aquest mateix web es podran consultar els resultats de les proves.

Les persones més grans de 25 anys i que no tinguin cap titulació que els habiliti per accedir a la universitat realitzaran les proves en dues fases: una de general, el 22 d’abril, i una altra d’específica, el 29 d’abril.

Pel que fa a les persones més grans de 45 anys, hauran de superar les proves d’una part comuna, el 22 d’abril, a més d’una entrevista personal. Un cop superada, la prova d’accés tindrà validesa indefinida, mentre que l’entrevista només serà vàlida l’any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

D’altra banda, també poden accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d’accés.