• Imprimeix

Beques de caràcter general per a estudiants universitaris

Les sol·licituds s'han de presentar per internet a través del web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

14/08/2017 12:08
Beques estudis univeristaris

Són les beques convocades pel  Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) que, sota el principi d'igualtat d'oportunitats, faciliten l'accés als estudis universitaris. Poden sol·licitar les beques els estudiants universitaris que cursin:

  • Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’ Educació Superior que condueixin a títols oficials de Grau i de Màster.
  • Ensenyaments universitaris que condueixin als títols oficials de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.
  • Curs de preparació per a l'accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.
  • Complements de formació per a l’accés o obtenció del títol de Màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de Grau o per seguir els estudis oficials de llicenciatura.

Import de les beques

Beca de matrícula: La quantia de la beca de matrícula cobrirà l'import dels crèdits en què s'hagi matriculat l'estudiant per primera vegada en el curs 2017-2018. L'import serà el preu públic per serveis acadèmics fixat per a la titulació corresponent en el curs 2011-2012 incrementat en un 1%. No formen part de la beca de matrícula aquells crèdits que excedeixin del mínim necessari per obtenir la titulació de què es tracti.

En el cas d'estudiants d'universitats privades, l'import d'aquesta beca no excedirà dels preus públics oficials establerts per a la mateixa titulació i pla d'estudis en els centres de titularitat pública de la seva mateixa comunitat autònoma.

Quantia fixa associada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: 1500€.

Quantia fixa associada a la renda de l'estudiant: 1500€.

Quantia variable lligada a la ponderació del rendiment acadèmic i de la renda.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 17 d'octubre