• Imprimeix

Es constitueix l’Assemblea Urbana de Catalunya

Elaborarà l'Agenda Urbana de Catalunya per afrontar els reptes tecnològics, ambientals, energètics i de cohesió social

05/11/2018 17:11
Barcelona

S’ha constituït l’Assemblea Urbana de Catalunya, l’òrgan integrat per totes les administracions de Catalunya i representants del teixit econòmic i social que ha d’elaborar l’Agenda Urbana de Catalunya.

L’Agenda serà la guia per al desenvolupament sostenible de les ciutats durant les properes dècades i per superar els problemes endèmics que va deixar l’explosió urbana del segle passat.

Un món en procés d’urbanització

L’Agenda catalana deriva de la Nova Agenda Urbana (NAU) aprovada per l’ONU el 2016, on es constatava que el món viu un procés d’urbanització irreversible. 

A Catalunya 8 de cada 10 ciutadans viuen a àrees urbanes. És un territori amb un dens entramat de ciutats mitjanes i petites amb una potent àrea metropolitana, on les àrees urbanes estenen la seva influència més enllà dels seus límits físics o administratius.

Les ciutats generen riquesa i ocupació. A Catalunya, les 8 comarques amb economies no agràries generen el 77,66% del PIB català (2015).

No obstant, Catalunya ha d’abordar les conseqüències d’una urbanització extensiva que ha fomentat la dispersió de la població i la seva dependència del vehicle privat. Els problemes en l’accés a l’habitatge, la desigualtat, la seguretat o la cohesió social i l’accés als serveis bàsics són alguns dels reptes de les ciutats catalanes actuals.

L’Agenda Urbana de Catalunya tindrà 6 eixos temàtics:

  • Hàbitats urbans saludables: Dels 1,8 milions de desplaçaments diaris a l’àrea metropolitana de Barcelona, un 44,2% es realitza en vehicle privat. Paral·lelament, el 60% de la població pateix freqüents episodis de contaminació atmosfèrica. Aquest eix proposarà accions per garantir entorns saludables, amb un servei de sanejament i subministrament d’aigua adequat, un aire net, i la producció i consum d’energies no basades en combustibles fòssils.
  • Benestar de les persones: A Catalunya, la proporció de persones en risc de la pobresa ha passat del 19,2% l’any 2010, al 20,9% el 2014. L’Agenda vol garantir ciutats segures, diverses, inclusives i amb espais col·lectius que permetin la interacció entre els ciutadans. Fomentar l’art i la cultura i eradicar l’exclusió i la discriminació.
  • Qualitat urbana: El 56% del sòl urbà està ocupat per un model de ciutat jardí que només representa el 10% d’habitatges. D’altra banda, l’habitatge representa més del 70% de l’ús del sòl a la majoria de ciutats. Es volen aconseguir ciutats que garanteixen l’accés a l’habitatge, que siguin compactes, mixtes i amb unes densitats adequades per permetre la proximitat als béns i serveis, amb accés al transport i espais públics de qualitat.
  • Prosperitat econòmica: El turisme aporta el 12% del PIB de Catalunya i el 15% de l’ocupació, però la seva massificació i la proliferació d’allotjaments turístics provoca efectes nocius. L’Agenda vol cercar un model turístic sostenible, explorar nous models productius amb alt valor afegit (start-ups, biotecnologia), promocionar els clústers de coneixement i l’economia verda i circular.
  • Dimensió territorial: L’any 2100, el nivell del mar pujarà entre 90 centímetres i 1,8 metres. L’erosió de les platges a Catalunya és, de mitja, de 90 centímetres anuals. Aquest eix persegueix millorar la gestió dels riscos associats al canvi climàtic i incrementar la capacitat d’adaptació als seus efectes tant dels sistemes naturals com dels sectors socioeconòmics. També treballarà per unes ciutats ben connectades amb els seus territoris i abordarà l’impuls dels corredors biològics i les infraestructures verdes, la protecció d’àrees estratègiques, la sobirania alimentària o la protecció de sòls amb valor agrícola.
  • Bon govern: Un 65% del pressupost de despesa pública de les administracions correspon a l’Estat. La Generalitat, amb nombroses competències amb dimensió urbana, té assignat el 25%, mentre que els ajuntaments només gestionen el 10%. En aquest punt, l’Agenda aposta per revisar el finançament dels governs locals i la distribució dels recursos financers, fomentar la participació dels ciutadans en la presa de decisions, millorar el control de la despesa pública i garantir la descentralització i la subsidiarietat.

L’Assemblea la integren 60 membres: 15 en representació de tots els departaments del Govern de Catalunya; 25 més procedents d’ajuntaments, diputacions i entitats municipalistes, i altres 20 membres del teixit associatiu ciutadà i del sector productiu.

Participació ciutadana

El procés d’elaboració de l’Agenda Urbana se sotmetrà a tres fases de participació ciutadana.

  • Una en l’etapa de diagnosi.
  • Una altra amb el document proposat per cada grup de treball.
  • Una darrera amb el document final.

La previsió és aprovar l’Agenda el 2020.

És un òrgan integrat per totes les administracions i representants del teixit econòmic i social

Més informació