• Imprimeix

Les universitats facilitaran el canvi de centre a les estudiants víctimes de violència masclista

També es farà extensiu als fills i filles que en depenen

10/01/2019 19:01
universitat

La Generalitat ha signat un conveni amb tots els rectors i rectores de les universitats de Catalunya amb l’objectiu d’implantar un procediment excepcional de canvi d’estudis oficials de grau adreçat a dones estudiants que acreditin la condició de víctimes de violència masclista.

Aquesta mesura permetrà a les dones víctima de violència masclista, així com als fills i filles que en depenen, continuar els estudis oficials de grau en una universitat diferent d’aquella en què els van iniciar. La finalitat és que la persona afectada pugui continuar els seus estudis, en el termini de temps més curt possible, mitjançant el trasllat del seu expedient, en qualsevol de les universitats del sistema català que hagi triat.

Procediment i acreditació
El procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau s’iniciarà quan la dona víctima de violència masclista, o els fills o filles que en depenen, sol·liciti el trasllat d’expedient en la universitat on ha iniciat els seus estudis de grau. Aquest procediment per realitzar el canvi d’universitat tindrà un caràcter gratuït.

Per tal d’acreditar la consideració de víctima de violència masclista la persona afectada podrà aportar com a proves qualificades:

  • La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit la violència de gènere.
  • L’ordre de protecció vigent.
  • L’Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d’aquestes proves també es consideraran situacions de violència masclista l’existència dels següents indicis:

  • Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent.
  • L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament la manifestació de violència de gènere.
  • L’informe del ministeri fiscal.
  • L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de violència de gènere.
  • L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de la situació de violència de gènere. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.
  • L’informe de l’Institut Català de les Dones.
  • Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.