• Imprimeix

Pla director urbanístic Granvia-Llobregat

El Pla inclou la creació del parc de Can Trabal, el cobriment parcial del tronc central de la Granvia, la construcció de calçades laterals urbanes i l’impuls d’un pol de recerca biomèdica

28/01/2015 19:01
Imatge virtual

Imatge virtual

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha presentat el Pla director urbanístic (PDU) Granvia-Llobregat, que ja ha estat aprovat inicialment per la Comissió territorial d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que actualment es troba a exposició pública. Aquest Pla ha estat redactat, en consulta amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), pel Consorci per a la Reforma de la Granvia a l’Hospitalet, integrat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l’Ajuntament de l’Hospitalet i l’Institut Català del Sòl.

El PDU formalitza les propostes urbanístiques, d’infraestructures, econòmiques, ambientals i de mobilitat necessàries per escometre la transformació d’un segon tram d’uns 1.000 metres de longitud de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat. Així, comprèn una superfície total de 994.000 m2, el 7,96% del terme municipal hospitalenc, entre el creuament de la Granvia amb la Ronda Litoral i el nus de Marina, així com els terrenys a banda i banda de la C-31.

A grans trets, preveu la creació del gran parc de Can Trabal, el soterrament parcial del tronc central de la Granvia i la construcció de vials urbans laterals, així com la potenciació dels hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals en un pol de recerca biomèdica.

Reordenació d’un buit urbà: creació de ciutat

L’objectiu principal d’aquest PDU és la reforma d’uns 1.000 metres de longitud de la Granvia, donant-li una continuïtat urbana en coherència amb l’anterior tram reformat. Igualment, es pretén la reordenació urbanística dels terrenys adjacents, que avui constitueixen un gran buit urbà, de tal manera que potenciïn l’activitat econòmica i el mercat laboral.

El Pla també persegueix el redimensionament de diverses infraestructures, disminuint les reserves de sòl per a vials que s’han demostrat innecessàries i construint nous carrers de connexió entre la Granvia i el teixit urbà. D’altra banda, es preveu el soterrament de les línies elèctriques i la millora de la xarxa de sanejament de desguàs cap al port.  

El document proposa la divisió de l’àmbit en tres sectors de planejament:

Sector 1, sud de la Granvia. Abasta una superfície de 428.275 m2 i incorpora tot el terreny triangular entre la Ronda Litoral i la traça del ferrocarril de Vilanova. En aquest sector es troba l’hospital Duran i Reynals, el tanatori municipal i les cotxeres de TMB, entre d’altres. Aquest sector engloba l’anomenat projecte Biopol’H, que pretén impulsar el sector biotecnològic i de la salut. Es proposen usos industrials, terciaris, oficines, comercials de dotacions i hotelers. Així mateix, la creació d’una calçada lateral al sud de l’actual Granvia permetrà traçar un passeig-parc lineal verd que relligarà l’eix de la rambla de la Marina amb el previst parc de Can Trabal i amb el riu Llobregat regenerat.

Sector 2, Can Trabal. Integra els terrenys compresos entre la C-31, la Ronda del Litoral, el terme de Cornellà, el carrer d’Arquimedes, el centre transformador de Fecsa-Endesa i la Feixa Llarga, amb una superfície total de 415.899 m2. Els usos previstos són els de terciari, industrial, comercial i hoteler. En aquest àmbit es proposa la creació del parc de Can Trabal, de més de 25 hectàrees, que faci compatible el gaudi ciutadà amb el manteniment de l’activitat agrícola, així com la rehabilitació de les tres masies existents.

Sector 3. Comprèn els sòls confrontats amb la carretera del Mig i el carrer d’Arquimedes, a tocar del terme municipal de Cornellà de Llobregat i amb una superfície de 58.732 m2. Part de la superfície es destina a l’ús dels equipaments municipals existents i per a la resta es delimita una unitat d’actuació amb usos terciaris, industrials, comercial i de dotacions. 

L’aprovació final del document és competència del conseller de Territori i Sostenibilitat, una vegada resoltes les al·legacions i previ informe favorable de la Comissió territorial d’Urbanisme de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Pla, que està a informació pública, preveu transformar 994.000 m2 de sòl a l'Hospitalet