• Imprimeix

Proves d’avaluació de competències

Els alumnes de sisè de primària assoleixen un 74,5 en llengua catalana, un 74,1 en llengua castellana, un 73,7 en llengua anglesa i un 77,9 en matemàtiques

13/06/2016 14:06
examens

Els alumnes de sisè de primària i de quart d’ESO han consolidat l’assoliment de les competències bàsiques en les dues avaluacions realitzades aquest curs. Així ho demostren els resultats de les proves que van dur a terme 145.868 alumnes el mes de maig els alumnes de sisè de primària i el mes de febrer els de quart d’ESO. S’evidencia una estabilitat i manteniment sostenible respecte els anys anteriors i un progrés en l’equitat del sistema educatiu de Catalunya.

Les proves permeten conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques per part de l’alumnat en acabar les dues etapes educatives. Alhora, també permet als centres tenir informació dels seus punts forts i febles; a les famílies dels alumnes conèixer quin és el grau d’assoliment de les competències bàsiques en acabar l’etapa obligatòria; i al Departament d'Ensenyament avaluar el funcionament del sistema educatiu.

Resultats a sisè de primària

Les proves de sisè de primària van avaluar el 4 i 5 de maig les competències de 77.254 alumnes de 2.239 centres catalans en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera –anglès majoritàriament i francès per a 428 alumnes-, i matemàtiques.

Els resultats són els següents:

 • Llengua catalana: 74,5
 • Llengua castellana: 74,1
 • Llengua anglesa: 73,7
 • Llengua francesa: 72,2
 • Matemàtiques: 77,9

Millora en l’equitat i en els centres de les auditories pedagògiques

Les avaluacions posen de manifest la millora notable de resultats en els centres participants en les auditories pedagògiques. En tres anys el centenar de centres que en formen part han millorat: 10,7 punts en llengua catalana; 5,8 punts en llengua castellana; 9,2 en llengua anglesa i 8,4 en matemàtiques. Aquesta millora és molt superior a la de la mitjana de centres de Catalunya.

L’equitat d’un sistema educatiu es pot mesurar observant si les diferències de puntuació entre alumnes es donen entre els centres (variància entre centres) o bé dins dels centres (variància dins dels centres). Des d’aquesta perspectiva, un sistema educatiu és més equitatiu quan la major part de la variació en els resultats es produeix dins dels centres, i no entre els centres.

A les proves de sisè la variància de resultats entre els centres oscil·la entre el 11,8% i el 19,5% segons la matèria. Per contra, la variància dins dels centres va del 80,5% de l’anglès al 88,2% de llengua castellana. Aquest fet demostra l’equitat del sistema educatiu català. També destaca en la darrera edició de la prova una lleu reducció dels alumnes situats a les franges més baixes de l’assoliment de les competències bàsiques.

Es mantenen els resultats a quart d’ESO

La prova de quart d’ESO va tenir lloc el 16 i 17 de febrer per a 68.614 alumnes catalans provinents de 1.060 centres educatius. Per primera vegada, s’ha avaluat el coneixement cientificotecnològic, novetat de les proves d’enguany. En aquest cas, s’han inclòs exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, interpretació de dades i ús de la metodologia científica. També és novetat aquest curs l’avaluació de l’alemany com a segona llengua estrangera.

Els resultats assolits en els diferents àmbits són:

 • Llengua catalana: 76,9
 • Llengua castellana: 76,5
 • Matemàtiques: 68,1
 • Cientificotecnològic: 67,2
 • Llengua anglesa:71
 • Llengua francesa:73,5
 • Llengua alemanya: 76,7

Pel que fa a la variància de resultats la diferència de puntuació entre alumnes dins del centre o entre els centres, a les proves de quart d’ESO el percentatge varia entre el 12,9% i el 19,6% pel que fa a la variància entre els centres; i entre el 80,4% i el 87,1% respecte la diferència dins dels propis centres. Aquest fet és reflex d’una major equitat dins del sistema educatiu.   

Difusió per a les famílies i per als centres

Les proves d’avaluació les dissenya i aplica el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció d’Educació. Els centres i les famílies dels alumnes reben informes sobre els resultats dels seus alumnes i dels seus fills, amb el nivell d’assoliment de les competències.

L'equitat progressa en el sistema educatiu, tal com mostren les avaluacions de les competències bàsiques