impacte codi
  • Imprimeix

El Codi civil de Catalunya

El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar va aprovar el passat dia 8 de febrer de 2017 el llibre sisè del Codi civil de Catalunya, que regula els únics aspectes de l’àmbit privat de les persones físiques i jurídiques que no regulava la codificació catalana: les obligacions i els contractes.
 
Amb l’aprovació de la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i el contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè (DOGC 7314), el Codi civil de Catalunya esdevé una norma d'aplicació principal al país i substitueix definitivament la Compilació del dret civil de Catalunya de 1960, que va assentar les bases del dret català modern. Es tracta d'una eina que dona resposta als reptes del present i del futur i que és el resultat de 15 anys de treball de la Comissió de Codificació, formada per experts juristes de l'àmbit acadèmic i professional.
 
Entre els aspectes destacats del llibre sisè, s’hi compten alguns contractes (com el de compravenda) que transposa les directives europees que regulen la protecció dels consumidors i contractes habituals de l’àmbit privat que no estaven específicament establerts per cap norma. També s'hi incorporen avenços significatius en matèria d’habitatge. La nova Llei suposa un pas endavant per a l’estalvi de temps i diners amb la reducció de la judicialització en aquells casos en què sigui imprescindible.
 
La Llei del llibre sisè gaudeix d'un ampli consens i d'un nivell tècnic contrastat, i va entrar en vigor l’1 de gener del 2018.
 
 

Un Codi civil format per sis llibres

El Codi civil de Catalunya recull les normes en relació amb l’àmbit privat de les persones físiques i jurídiques, establertes en sis llibres diferents. El llibre sisè s’afegeix als altres cinc llibres que ja conformaven el corpus legal vigent a Catalunya sobre dret civil.

El primer (2002) estableix l’estructura sistemàtica del Codi civil de Catalunya; el segon (2010) està dedicat a la persona i a la família; el tercer (2008) regula les persones jurídiques, com ara les associacions i fundacions; el quart (2008) codifica les successions, com ara els testaments; i el cinquè (2006), la propietat i tot allò que en depèn, com ara les comunitats de propietaris.

Aquests sis llibres actualitzen i amplien la regulació que des de fa segles existeix a Catalunya en matèria de dret civil, testimoni d'una història mil·lenària.

Avenços en matèria d'habitatge

El llibre sisè regula els contractes, entre els quals destaca el de compravenda, que és el contracte civil per excel·lència. Això inclou des dels actes més quotidians als més rellevants, com ara l’adquisició d’un habitatge. Precisament, el llibre sisè comporta un augment de la protecció del consumidor en aquesta matèria.
 
La Llei estableix que el comprador d’un habitatge podrà fer-se enrere i recuperar les arres si una entitat de crèdit li denega el finançament necessari per a l’execució de l’operació, cosa que evitarà el volum actual de demandes per aquesta casuística. Pel que fa a les persones que ja són titulars d’hipoteques, la Llei estableix obligacions per protegir-les dels fons d’inversió que puguin comprar paquets de crèdits.
 
El llibre sisè també preveu el contracte de masoveria urbana, que consisteix a llogar espais a canvi d’arreglar-los i de tenir-ne cura. Encara en matèria d’habitatge, incorpora la nova regulació de la institució de la condició resolutòria com a alternativa a la hipoteca, que consisteix en el finançament de la compra per part del venedor i que estalvia la intervenció de les entitats financeres.

Noves realitats socials

Per donar resposta a noves realitats socials, sovint vinculades a la gent gran, el llibre sisè regula el violari (pensió vitalícia) i el contracte d'aliments, pel qual una de les parts s'obliga a prestar allotjament, manutenció, assistència i cura a una persona durant la seva vida, a canvi de la transmissió d'un capital, en béns o drets.

Evitar les judicialitzacions innecessàries

 
La Llei també preveu la desjudicialització de diversos supòsits per estalviar temps i diners als ciutadans. Per exemple, estalvia la necessària intervenció d’un jutge en casos d’interrogatio in iure, és a dir, quan un dels hereus no accepta ni rebutja una herència, cosa que paralitza l’acceptació per part de la resta.
 
El Codi civil estableix que la intervenció d’un notari serà suficient per desencallar-ho.

Dret de vot per a les persones amb discapacitat

La Llei del llibre sisè inclou millores en els altres llibres del Codi civil. Entre aquestes millores, hi destaca una esmena al llibre segon, dedicat a la persona i a la família, per impedir que les persones amb discapacitat intel·lectual perdin automàticament el dret a vot. Gràcies a l’aprovació d’aquesta esmena, els jutges s’hauran de pronunciar de manera expressa sobre el dret a vot de totes les persones amb discapacitat intel·lectual que passen per un procés d’incapacitació judicial.

La iniciativa respon a les demandes de les entitats que representen les persones amb discapacitat i de les seves famílies a Catalunya, que han denunciat les barreres que pateixen aquests ciutadans a l’hora de participar en la vida política.

El dret a vot és un dret fonamental. No obstant això, a Catalunya hi ha 4.000 persones que no el poden exercir perquè han perdut aquest dret amb una sentència d’incapacitació, segons el síndic de Greuges.

Data d'actualització:  14.02.2018