subcap_img_010
  • Imprimeix

Conceptes clau

Bo social

Reducció del 25% respecte del PVPC que els consumidors vulnerables poden obtenir. Es considera consumidor vulnerable el que compleix alguna d’aquestes condicions:

  • Tenir una potència contractada inferior als 3 kW
  • Tenir més de 60 anys i rebre la pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viudetat
  • Ser família nombrosa
  • Que tots els membres familiars estiguin en situació d’atur

Comercialitzadores de lliure mercat

Empreses de subministrament elèctric que operen al territori espanyol amb les quals es pot negociar la tarifa mitjançant la contractació bilateral.

Comercialitzadores de referència

Empreses de subministrament elèctric que, per estructura i capacitat, compleixen les condicions requerides per oferir els preus regulats pel Govern; les designa el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Les modalitats de contractació que es poden contractar amb les comercialitzadores de referència són el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) i la tarifa fixa a 12 mesos.

Discriminació horària

La tarifa amb discriminació horària subdivideix el dia en diferents trams horaris i diferents preus segons l’energia consumida en cada tram.

Es pot sol·licitar una tarifa amb discriminació horària sigui quina sigui la modalitat de contractació.
Cal tenir en compte que un cop estiguin establerts i activats els comptadors intel·ligents, la discriminació horària ja no serà necessària perquè es facturarà el preu real de mercat horari.

Empresa comercialitzadora

És la responsable de vendre-us l’electricitat que consumiu i és amb qui signeu el contracte de subministrament. Aquesta empresa compra l’energia i us la ven a través de les xarxes de la distribuïdora. L’empresa comercialitzadora és la que us passa les factures elèctriques, les quals inclouen alguns conceptes en nom de l’empresa distribuïdora (lloguer dels equips de mesura, alta del servei, instal·lació, drets per canviar la potència contractada, etc.).

Empresa distribuïdora

És la responsable de portar físicament l’electricitat a casa vostra. S’encarrega de mantenir en bones condicions tota la infraestructura elèctrica necessària (cablejat de la xarxa elèctrica de distribució, interruptors, comptadors d’electricitat...). També s’encarrega de les lectures del comptador i d’arreglar les avaries en el subministrament.

Interruptor de control de potència (ICP)

És l’element de control de la vostra instal·lació elèctrica que limita la potència de la vostra llar a la potència que teniu contractada. Si els aparells que connecteu de manera simultània superen la potència contractada, l’ICP salta i desconnecta la instal·lació. En aquest cas, per rearmar-lo cal desconnectar algun dels aparells que estaven en funcionament i tornar a apujar la palanca de l’ICP.

Peatge d’accés

Preu que ha de pagar l’empresa comercialitzadora per utilitzar les xarxes elèctriques de l’empresa distribuïdora. El Govern de l’Estat espanyol fixa el preu i l’empresa comercialitzadora l’inclou en la factura elèctrica, concretament en el terme fix de potència i el terme variable d’energia (per consum d’electricitat).

Preu voluntari per al petit consumidor (PVPC)

Correspon a la tarifa regulada pel Govern (abans s’anomenava TUR, tarifa d’últim recurs) i és el preu màxim de referència que poden cobrar les empreses comercialitzadores als consumidors que s’acullin a aquest preu (per a tensions no superiors a 1 kV i potència contractada menor o igual a 10 kW).

Terme d’energia

Concepte de la factura elèctrica que fa referència a la quantitat variable a pagar mensualment per l’energia consumida durant el període de temps indicat en la factura i d’acord amb el preu del mercat. Si s’opta per la tarifa fixa a 12 mesos, el preu del kWh serà el mateix cada mes. El preu de l’energia consumida es calcula de la manera següent:

  • [kWh consumits] x [preu del kWh]

Terme fix de potència

Concepte de la factura elèctrica que fa referència a la quantitat fixa a pagar mensualment, independentment de l’energia consumida, per garantir la connexió a la potència especificada en el contracte. El seu cost (preu del kW) està regulat pel Govern de l’Estat espanyol i es calcula de la manera següent:

  • [kW contractats] x [preu del kW] x [dies de facturació]
Data d'actualització:  09.10.2014