subcap_img_015
  • Imprimeix

Reconeixement legal

La Diada de l'Onze de Setembre va ser declarada Festa Nacional de Catalunya l'any 1980, amb la recuperació de la democràcia. L'oficialització de la declaració es va fer mitjançant la primera llei promulgada pel Parlament de Catalunya restaurat l'any 1980.

El primer acte de commemoració de la Diada fou una missa oficiada a la parròquia de Santa Maria del Mar de Barcelona, en honor als màrtirs morts, que se celebrà l'11 de setembre de 1886.

Llei 1/1980, de 12 de juny

La Llei 1/1980, de 12 de juny, per la qual es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre, declara:

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha sancionat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'Autonomia, promulgo la següent Llei:

El recobrament nacional dels pobles passa, sens dubte, per la recuperació de les seves institucions d'autogovern.

Passa, també, per la valoració i exaltació de tots aquells símbols a través dels quals les comunitats s'identifiquen amb si mateixes, ja que sintetitzen tota la complexitat dels factors històrics, socials i culturals que són les arrels de tota realitat nacional.

D'entre aquests símbols, destaca l'existència d'un dia de Festa, en el qual la Nació exalta els seus valors, recorda la seva història i els homes que en foren protagonistes i fa projectes de futur.

El poble català en els temps de lluita va anar assenyalant una diada, la de l'onze de setembre, com a Festa de Catalunya. Diada que, si bé significava el dolorós record de la pèrdua de les llibertats, l'onze de setembre de 1714, i una actitud de reivindicació i resistència activa enfront de l'opressió, suposava també l'esperança d'un total recobrament nacional.

Ara, en reprendre Catalunya el seu camí de llibertat, els representants del Poble creuen que la Cambra Legislativa ha de sancionar allò que la Nació unànimement ja ha assumit.

Per això el Poble de Catalunya estableix, per la potestat del seu Parlament, la següent Llei:

Article primer
Es declara Festa Nacional de Catalunya la diada de l'onze de setembre.

Article segon
Aquesta Llei entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els Tribunals i Autoritats als quals pertoqui la facin complir.

Barcelona, 12 juny de 1980.


Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya

Joan Rigol i Roig
Conseller de Treball

Estatut d'autonomia de Catalunya

Així mateix, l'Estatut d'autonomia de Catalunya de l'any 2006 estableix al seu article 8 també que la bandera de Catalunya, l'himne Els segadors, i la Diada de l'Onze de Setembre, són els símbols nacionals de Catalunya.