Carretera
  • Imprimeix

Prevenció durant la sega del cereal

Consells per a la prevenció d'incendis de vegetació en els treballs de sega de cereals

Treballs de sega

La maquinària emprada per a la sega i recol·lecció de cereals, en condicions de molt baixa humitat relativa i temperatures altes, pot ocasionar incendis de vegetació que a vegades causen grans perjudicis per a les persones i la seva seguretat, per la pèrdua de la collita, de maquinària, l’amenaça d’edificacions agrícoles, i finalment també poden afectar el terreny forestal.

El perill d’incendi a causa de guspires en els treballs de recol·lecció del cereal s’incrementa en condicions d’humitat relativa baixa, (per sota del 50 % comença ha haver-hi incendis i es produeix un pic d’incendis amb humitats inferiors al 30 %).

Estadísticament la corba dels incendis està horàriament desplaçada respecte a la corba d’humitats relatives, per efecte de l’increment de risc d’incendi produït per la radiació, amb una punta d’incendis entre les 13 i les 14 hores del migdia, i les ignicions concentrades entre les 13 i les 17 hores; per tant, és convenient prendre el màxim de precaucions a les hores de màxima insolació.

 

 

Consells generals:

  • Evitar el sobreescalfament de les màquines o dels seus rodaments, així com l’acumulació d’electricitat estàtica amb descarregadors al terra.
  • Extremar la cura en el manteniment de les màquines, això és, netejar el col·lector d’escapament i altres punts de la màquina on s’acumuli el boll i la palla diàriament. Així mateix revisar la sortida de gasos del tub d’escapament per un correcte funcionament del mataguspires. Disposar d’extintors per si calgués una ràpida intervenció per foc en la maquinaria, i motxilles d’aigua per intervenció en el foc al cereal i la palla.
  • Disposar, sempre que sigui possible, d’un observador controlant la totalitat del camp segat per tal de detectar possibles ignicions (el conductor del camió o del tractor de càrrega del gra o qualsevol altre assistent).
  • Assegurar la discontinuïtat entre les zones ja recol·lectades, les no recol·lectades, i el terreny forestal, és per això que es molt important que, sempre que sigui possible, es procedeixi a llaurar una franja de camp al voltant d’aquestes zones amb les arades de discs, després de la collita.
  • En dies de situació d’onada de calor amb humitats relatives inferiors al 30% és recomanable disminuir o millor parar l’activitat entre les 13 i les 17 hores.
  • Programar la sega conjuntament amb l’agrupació de Defensa Forestal per tal que el material de primera intervenció que pugui facilitar l’ADF i els seus voluntaris estiguin coordinats i treballant conjuntament en els moments de treball de les màquines.
  • En les operacions de sega en terrenys amb desnivell és aconsellable aixecar una mica més la pinta de tall, quan es fa el gir de la recol·lectora entre les 13 i les 17 hores (hora oficial) per evitar el fregament amb el terra i possibles pedres, També és aconsellable cobrir amb planxes de nylon o d’altre material no metàl·lic la part inferior del patí.
  • Portar un telèfon mòbil i avisar immediatament de qualsevol incidència i en cas d’incendi, avisar immediatament els bombers al telèfon 112.

 

Donen suport a aquest document les organitzacions professionals agràries Unió de Pagesos, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, ASAJA, El Secretariat Nacional d’Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya, l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre, i els departaments de la Generalitat de Catalunya, d’Interior i de Territori i Sostenibilitat.

Les organitzacions professionals agràries, el Secretariat Nacional d’ADF de Catalunya i els departaments de la Generalitat abans esmentats promouran sessions informatives de mesures de prevenció d’incendis en les comarques especialment afectades per aquesta casuística d’incendis agrícoles així com es constituirà un grup de treball per estudiar i proposar mesures per les properes campanyes.

Data d'actualització:  06.02.2014