• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Càrrec: delegat del Govern de la Generalitat a Madrid
Adreça
Calle de Alcalá, 44 4º B
Població
28014 Madrid
Telèfon
91 524 10 00
Fax
91 524 10 11
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció
De dilluns a dijous de 9 a 14 h. i de 15 a 17.30 h. divendres de 9 a 15 h. Horari d'estiu (de juny a setembre): de dilluns a dijous de 9h a 15h i divendres de 9h a 14h
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat el mes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre.
Tenir la representació ordinària i permanent del Govern de la Generalitat a la capital de l'Estat.
 
Dirigir, en l'àmbit de la seva competència, les activitats de representació i relacions públiques del Govern de la Generalitat.
 
Representar el Govern de la Generalitat a les recepcions públiques i a tots els actes de l'Administració de la Generalitat que se celebrin a la capital de l'Estat, llevat dels casos en què hi siguin presents el president/a o algun membre del Govern de la Generalitat.
 
Acompanyar el president/a i els alts càrrecs en els seus desplaçaments oficials.
 
Traslladar al president/a de la Generalitat i a les persones titulars dels departaments corresponents les informacions d'interès general i trametre la documentació que rebi del Govern de l'Estat o dels òrgans executius d'altres administracions públiques i de qualsevol altre estament, públic o d'una altra naturalesa.
 
Traslladar la informació i la documentació subministrades pel president/a de la Generalitat i les persones titulars dels diversos departaments a les autoritats estatals oportunes i difondre l'acció del Govern de la Generalitat entre les diferents institucions estatals.
 
Elevar al president/a de la Generalitat, als membres del Govern i als departaments suggeriments, propostes i informes sobre matèries de la seva competència.
 
Gestionar els contractes derivats de les activitats d'aquesta, dins els límits de les seves competències.
 
Preparar la memòria anual sobre gestió i explotació i l'avantprojecte del pressupost de la Delegació.
 
Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.