• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sra. M. Rosa Amorós i Capdevila
Càrrec: delegada territorial del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i Aran
Adreça
Avinguda d'Espanya, 12
Població
25620 Tremp
Telèfon
973 65 33 10
Fax
973 65 33 11
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Aquesta oficina romandrà tancada els dissabtes, els dies 24 i 31 de desembre i les festivitats locals de Tremp (8 de setembre i 14 de maig)

Aquesta oficina romandrà tancada els dissabtes 31 de març i 13 d'octubre de 2018.

Funcions de representació, d'informació, de coordinació i de règim interior del Govern de la Generalitat.

Fer el seguiment de l'execució dels plans i programes interdepartamentals.

Proposar als òrgans departamentals o interdepartamentals competents les actuacions que consideri adients, especialment la interposició de recursos i l'exercici d'accions en els termes que preveu la normativa vigent, en defensa de la Generalitat i de l'ordenament jurídic.

Totes les funcions que la resta de la normativa vigent atribueix als/a les delegats/des territorials del Govern de la Generalitat, entre les quals, en l'àmbit del Departament d'Interior, es troben les funcions que preveuen la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
Les delegacions territorials del Govern resten adscrites al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. No obstant això, quan executin funcions de l'àmbit competencial d'altres departaments en dependran funcionalment o en la forma que prevegui la normativa sectorial vigent.