• Imprimeix

Cercador d'organismes

Càrrec: Delegat/ada territorial del Govern
Adreça
Avinguda d'Espanya, 12
Població
25620 Tremp
Telèfon
973 65 33 10
Fax
973 65 33 11
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Aquesta oficina romandrà tancada els dissabtes, els dies 24 i 31 de desembre i les festivitats locals de Tremp (8 de setembre i 14 de maig)

Aquesta oficina romandrà tancada els dissabtes 31 de març i 13 d'octubre de 2018.

Funcions de representació, d'informació, de coordinació i de règim interior del Govern de la Generalitat.

Fer el seguiment de l'execució dels plans i programes interdepartamentals.

Proposar als òrgans departamentals o interdepartamentals competents les actuacions que consideri adients, especialment la interposició de recursos i l'exercici d'accions en els termes que preveu la normativa vigent, en defensa de la Generalitat i de l'ordenament jurídic.

Totes les funcions que la resta de la normativa vigent atribueix als/a les delegats/des territorials del Govern de la Generalitat, entre les quals, en l'àmbit del Departament d'Interior, es troben les funcions que preveuen la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, la Llei 1/1991, de 27 de febrer, reguladora del règim sancionador en matèria de joc, la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i la Llei 4/2003, de 7 d'abril, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
Les delegacions territorials del Govern resten adscrites al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. No obstant això, quan executin funcions de l'àmbit competencial d'altres departaments en dependran funcionalment o en la forma que prevegui la normativa sectorial vigent.