• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Jordi Solé i Carrizo
Càrrec: Cap del Servei
Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002 Girona
Telèfon
872 97 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible
El Servei d'Atenció a les Persones, tenen, en el seu àmbit territorial respectiu, les funcions següents:

a) Analitzar i aplicar els mecanismes necessaris per detectar i avaluar les necessitats i les demandes de les persones.
b) Organitzar i dur a terme la informació i l'orientació a les persones sobre les prestacions socials de la Direcció General de Protecció Social, així com dels drets que se'n puguin derivar.
c) Dirigir i coordinar en els respectius àmbits territorials l'organització dels centres i unitats que efectuen l'atenció, la valoració, l'orientació i la qualificació de les persones amb disminució.
d) Tramitar i resoldre, quan correspongui, els procediments de prestacions per tal d'assegurar l'atenció integral i continuada de les persones en el territori i assignar els recursos més adequats en funció de les seves necessitats i d'acord amb els
recursos disponibles.
e) Tramitar, fins a la proposta de resolució, les prestacions econòmiques de serveis socials.
f) Tramitar i proposar la resolució de les reclamacions i valorar els suggeriments que efectuïn les persones, en relació amb el seu àmbit d'actuació.
g) Tramitar i resoldre el reconeixement del grau de discapacitat, la situació de dependència i la determinació de les prestacions corresponents, així com les reclamacions prèvies a la jurisdicció social que es formulin contra aquestes resolucions.
h) Coordinar-se amb els serveis socials d'atenció primària.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.