• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sra. Marta Vilalta i Torres
Càrrec: Directora general de Joventut
Població
08015 Barcelona
Telèfon
93 483 83 83
Fax
93 483 83 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tancat els dies 24 i 31 de desembre
Corresponen a la Direcció General de Joventut les funcions següents:

a) Elaborar i proposar les directrius sobre política juvenil adaptades al context social, polític i econòmic existent.
b) Impulsar i coordinar el Pla nacional de joventut i fer-ne el seguiment.
c) Elaborar el Pla d'actuació en polítiques de joventut del Govern de la Generalitat de Catalunya i fer-ne el seguiment, i impulsar mecanismes de coordinació interdepartamental amb funcionament periòdic i reconeixement institucional.
d) Dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació del Departament en matèria de joventut, d'acord amb les directrius que estableixen el Pla nacional de joventut i la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut.
e) Impulsar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat en matèria de joventut, en el marc de les directrius del Pla nacional de joventut i de la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut.
f) Establir els mecanismes que permetin visualitzar les actuacions del Govern en matèria de joventut.
g) Dissenyar, executar i avaluar l'acció i la projecció internacionals de la Direcció General de Joventut.
h) Coordinar les actuacions del Departament en matèria de joventut en el territori.
i) Supervisar, controlar i aprovar l'activitat de l'Agència Catalana de la Joventut que estableix el contracte programa corresponent.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.