• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sra. Norma Pujol i Farré
Càrrec: directora general de Joventut
Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015 Barcelona
Telèfon
93 483 83 83
Fax
93 483 83 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Tancat els dies 24 i 31 de desembre

Corresponen a la Direcció General de Joventut les funcions següents:

a) Elaborar i proposar les directrius sobre política juvenil adaptades al context social, polític i econòmic existent.
b) Impulsar i coordinar el Pla nacional de joventut i fer-ne el seguiment.
c) Elaborar el Pla d'actuació en polítiques de joventut del Govern de la Generalitat de Catalunya i fer-ne el seguiment, i impulsar mecanismes de coordinació interdepartamental amb funcionament periòdic i reconeixement institucional.
d) Dissenyar, executar i avaluar els programes d'actuació del Departament en matèria de joventut, d'acord amb les directrius que estableixen el Pla nacional de joventut i la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut.
e) Impulsar, coordinar i fer el seguiment de les actuacions dels diferents departaments i organismes de la Generalitat en matèria de joventut, en el marc de les directrius del Pla nacional de joventut i de la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut.
f) Establir els mecanismes que permetin visualitzar les actuacions del Govern en matèria de joventut.
g) Dissenyar, executar i avaluar l'acció i la projecció internacionals de la Direcció General de Joventut.
h) Coordinar les actuacions del Departament en matèria de joventut en el territori.
i) Supervisar, controlar i aprovar l'activitat de l'Agència Catalana de la Joventut que estableix el contracte programa corresponent.
j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin.