• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Sra. Montserrat Vidal i Roca
Càrrec: cap de l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars
Adreça
Rambla de Catalunya, 19-21
Població
08007 Barcelona
Telèfon
93 316 20 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
a) Coordinar i executar les activitats administratives necessàries per dur a terme els processos electorals i les consultes populars.

b) Prestar el suport organitzatiu als processos electorals i consultes populars.

c) Elaborar l'avantprojecte dels pressupostos electorals i de consultes populars que corresponguin a la Generalitat, la seva execució i gestió, i la liquidació corresponent.

d) Coordinar, organitzar, programar i supervisar totes les despeses electorals i consultes populars.

e) Elaborar estudis, informes i estadístiques en matèria electoral i consultes populars.

f) Portar a terme la coordinació tècnica interdepartamental en qualsevol procés electoral i consulta popular que correspongui realitzar, coordinar o organitzar a la Generalitat de Catalunya.

g) Donar suport a la Secretaria General en l'exercici de les seves funcions en el cas que no corresponguin a altres òrgans d'aquesta unitat directiva.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.