• Imprimeix

Cercador d'organismes

Responsable: Maria Isabel Carrasco i Panadés
Càrrec: Cap del Servei
Adreça
Avinguda d'Andorra, 7 bis (local 5)
Població
43002 Tarragona
Telèfon
977 25 19 86
Fax
977 24 11 76 (Infància) / 977 22 36 34 (ICAA)
Accessibilitat
Edifici accessible
Horari d'atenció
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Tancat el 24 i el 31 de desembre.
Els serveis d'Atenció a la Infància i l'Adolescència tenen les funcions següents:

a) Coordinar els programes i les actuacions relatius als infants i adolescents en situació de risc o desemparament del seu territori i fer-ne el seguiment.
b) Promoure i coordinar l'elaboració de dades relatives a la infància en situació de risc i desemparament del seu territori, especialment pel que fa a les dades i els serveis existents per a l'atenció de la infància i l'adolescència en situació de risc o desemparament.
c) Assignar els serveis necessaris per a l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament, col·laborar en el seguiment i el control dels serveis especialitzats d'atenció a la infància i l'adolescència i, si escau, fer la proposta per crear-los o contractar-los.
d) Dirigir els equips funcionals en els quals s'organitzi el seu servei.
e) Garantir l'atenció dels casos urgents en matèria de protecció a la infància i derivar-los als serveis adients.
f) Coordinar en els respectius àmbits territorials l'atenció als menors d'edat estrangers sense referents familiars.
g) Supervisar la gestió de la tramitació dels expedients de protecció a la infància i l'adolescència i de les propostes i mesures dels equips tècnics, i garantir-ne la custòdia i l'arxivament.
h) Coordinar amb les forces de seguretat les recollides d'infants i adolescents i derivar-los als recursos assignats.
i) Controlar l'aplicació per part dels equips tècnics dels criteris que estableix la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència pel que fa al desemparament i l'adopció de mesures de protecció i gestionar les seves propostes, i fer-ne el seguiment.
j) Coordinar davant de l'autoritat judicial les actuacions relacionades amb la guarda i tutela d'infants i adolescents i promoure quan correspongui la constitució de mesures judicials i la defensa jurídica dels infants o adolescents tutelats.
k) Gestionar els expedients patrimonials, les prestacions o pensions a què fa referència la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, i iniciar la tramitació dels expedients econòmics que corresponguin als infants i adolescents tutelats.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.