• Imprimeix

Disposicions addicionals (Disposicions 1-7)

En el marc de la Constitució i del present Estatut seran reconegudes i actualitzades les peculiaritats històriques de l'organització administrativa interna de la Vall d'Aran.

Mitjançant la corresponent norma de l'Estat, i sota la tutela d'aquest, es crearà i regularà la Consell executiu d'un Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en el qual tindran participació preeminent la Generalitat de Catalunya, altres Comunitats Autònomes i províncies, si s'escau.

 1. Mentre no siguin cobertes per llurs titulars, i sempre que hagin resultat deserts els concursos i oposicions corresponents, les vacants existents o que es produiran en els òrgans jurisdiccionals de Catalunya podran ésser cobertes, temporalment, per personal designat per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, aplicant les normes que per a aquest supòsit contingui la Llei Orgànica del Poder Judicial. El personal interí que en el seu cas serà nomenat cessarà quan sigui nomenat el titular.
 2. Quan les necessitats del servei ho aconsellaran, i mentre no serà resolta l'oportuna ampliació de plantilla del personal al servei de l'Administració de Justícia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya podrà cobrir interinament, d'acord amb allò previst a l'apartat anterior, les places de les quals se sol·licita l'ampliació. Als efectes d'aquest precepte es considera personal al servei de l'Administració de Justícia el que així es definirà en la Llei Orgànica del Poder Judicial.

A partir de l'entrada en vigor del present Estatut, els pressupostos que elaboraran i aprovaran les Diputacions Provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona seran units al de la Generalitat.

Atesa la vocació cultural de Catalunya, l'Estat i la Generalitat hi consideraran el servei de la cultura com a deure i atribució essencial, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2 de l'article 149 de la Constitució i per això col·laboraran en llurs accions per al foment i desenvolupament del patrimoni cultural comú, en les seves diferents expressions lingüístiques i modalitats.


En el marc d'aquesta col·laboració es facilitarà la comunicació cultural amb altres comunitats autònomes i províncies, prestant especial atenció a totes aquelles amb les quals Catalunya hagués tingut particulars vincles històrics, culturals o comercials.

 1. Se cedeix a la Generalitat de Catalunya el rendiment dels tributs següents:
  1. Impost sobre la renda de les persones físiques, amb caràcter parcial, amb el límit del 33 per 100.
  2. Impost sobre el patrimoni.
  3. Impost sobre successions i donacions.
  4. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
  5. Els tributs sobre el joc.
  6. L'impost sobre el valor afegit, amb caràcter parcial, amb el límit del 35 per 100.
  7. L'impost especial sobre la cervesa, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.
  8. L'impost especial sobre el vi i begudes fermentades, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.
  9. L'impost especial sobre productes intermedis, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.
  10. L'impost especial sobre l'alcohol i begudes derivades, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.
  11. L'impost especial sobre hidrocarburs, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.
  12. L'impost especial sobre les labors del tabac, amb caràcter parcial, amb el límit del 40 per 100.
  13. L'impost especial sobre l'electricitat.
  14. L'impost especial sobre determinats mitjans de transport.
  15. L'impost sobre les vendes detallistes de determinats hidrocarburs.

L'eventual supressió o modificació per l'Estat d'algun dels tributs damunt assenyalats implica l'extinció o la modificació de la cessió.

 1. El contingut d'aquesta Disposició podrà ésser modificat mitjançant acord del Govern amb la Generalitat, que serà tramitat pel Govern com a projecte de llei. A aquests efectes, la modificació de la present Disposició no serà considerada modificació de l'Estatut.
 2. L'abast i condicions de la cessió s'establiran per la Comissió Mixta a la qual es refereix l'apartat 2 de la Disposició transitòria 3a, que en tot cas els referirà a rendiment a Catalunya. El Govern tramitarà l'acord de la Comissió com a projecte de llei, o, si concorreguessin raons d'urgència, com a Decret-llei, en el termini de sis mesos a partir de la constitució del primer Consell Executiu o Govern de la Generalitat.

* Disposició redactada d'acord amb l'article primer de la Llei de l'Estat 17/2002, de l'1 de juliol, de modificació del règim de cessió de tributs de l'Estat a la Generalitat de Catalunya i de fixació de l'abast i les condicions de l'esmentada cessió.

L'exercici de les competències financeres reconegudes per aquest Estatut a la Generalitat s'ajustarà a allò que estableixi la Llei Orgànica a la qual es refereix l'apartat 3 de l'article 157 de la Constitució.

Data d'actualització:  23.06.2014