La Generalitat és el sistema institucional en què s’organitza políticament l’autogovern de Catalunya.

 

Parlament

Representa el poble de Catalunya i té funcions legislatives, electives i de control.

Administració local

Com s’organitzen les comarques, els municipis i altres ens locals i supramunicipals, com àrees metropolitanes o mancomunitats.

Administració de la Generalitat

Organització que exerceix les funcions executives que té atribuïdes la Generalitat. S’organitza en departaments i en altres instruments (empreses públiques, organismes autònoms...).