L’economia de Catalunya

 • Assegurances

  Informació sobre el control i supervisió de les entitats asseguradores així com la gestió dels riscos.

 • Economia catalana

  Dades sobre l’economia catalana: trets estructurals, conjuntura econòmica, estudis, publicacions...

 • Fons europeus

  Política regional i de cohesió de la Unió Europea (UE) per promoure el desenvolupament de Catalunya.

 • Pressupostos

  Com s’elaboren, a què es dedica cada partida, normativa, estadístiques...

 • Tresoreria i pagaments

  Com es gestiona el pagament a proveïdors i deutes, models i formularis, ajornaments, fiances i dipòsits.

 • Tributs

  Impostos i taxes, beneficis fiscals, resolucions i instruccions sobre tributs.

 • Relació amb inversors

  Quines són les fonts i recursos de finançament de Catalunya així com l’endeutament.

 • Finances públiques

  El model de finançament autonòmic, l’execució del pressupost, l’estabilitat i sostenibilitat de les finances públiques i la balança fiscal de Catalunya amb l’Administració central

 • Tributs de Catalunya

  Plataforma informativa i d’assistència als contribuents de Catalunya.

 • Contractació Pública

  Plataforma de serveis de contractació pública, amb tota la informació de licitacions i adjudicacions per als contractants i licitadors.