El medi ambient a Catalunya

 • Dept. de Territori i Sostenibilitat

  S'encarrega de l'urbanisme, les infraestructures i els transports, la planificació ambiental, l'aigua i els residus, la meteorologia i les energies renovables.

 • Plans i programes sectorials

  Documents que especifiquen l'escenari de futur i les accions que es volen portar a terme en l'àmbit dels boscos, els espais naturals protegits, la fauna i la flora i la biodiversitat.

 • Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya

  Instrument de planificació que estructura el sistema d'espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del conjunt del territori.

 • Pla de suport al tercer sector ambiental

  Actor social actiu en la identificació i solució dels problemes ambiental, és un element de cohesió i inclusió social en el territori.

 • Pla de l’energia i el canvi climàtic

  Orientació de la política energètica catalana, que inclou aquells aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb l'energia.

 • Medi natural

  Tota la informació sobre els espais naturals protegits, la prevenció d'incendis, la caça i la pesca continental, la gestió forestal, la fauna, la flora i els animals de companyia, així com les zones humides.

 • Medi ambient i sostenibilitat

  Informació i gestió sobre l'atmosfera, l'avaluació ambiental, la sostenibilitat, la producció sostenible, el patrimoni natural, l'aigua, els residus i la meteorologia.

 • Parcs de Catalunya

  Catalunya disposa d'una àmplia  xarxa d'espais protegits, des de la muntanya fins al litoral, i dels boscos eurosiberians als erms semidesèrtics o els espais marins.

 • Forestal catalana

  Gestió forestal, construcció d'infraestructures, actuacions de conservació del medi natural i repoblació forestal i gestió de recursos ramaders, aqüícoles i de fauna.

 • Canvi climàtic

  Polítiques de lluita contra el canvi climàtic a Catalunya per mitigar-ne els efectes i buscar les fórmules d'adaptació més adequades.

 • Agència Catalana de l’Aigua

  Com es gestiona l'aigua a Catalunya, pel que fa a l'abastament i el sanejament seguint els principis de la sostenibilitat ambiental, econòmica, social.

 • Agència de Residus de Catalunya

  Gestió dels residus que es generen a Catalunya, per promoure'n la minimització i el foment de la recollida selectiva.

 • Servei Meteorològic de Catalunya

  Informació meteorològica i climàtica, pronòstic i vigilància de les situacions de risc, així com explotació i divulgació de les dades dels equipaments meteorològics.

 • Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

  Promou la participació en l'àmbit de les polítiques i actuacions sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible.

Temes i informació relacionada