• Imprimeix

Com s'accepta o es rebutja una notificació?

Com s'accepta o es rebutja una notificació?

Quan se us informi per correu electrònic o sms del dipòsit de la notificació disposeu de 10 dies naturals, o 5 dies naturals en cas de notificacions en matèria de contractació pública, des de la posada a disposició per accedir-hi. 

identificat_notificacions

Un cop identificat, accediu al contingut de la notificació electrònica. Des d’aquesta pantalla us podeu descarregar el contingut de la notificació i també el justificant electrònic de validesa, que és el document electrònic que acredita que l’administració li ha practicat la notificació i que li servirà al ciutadà com a prova en cas que li calgui demostrar-ho davant d’un tribunal:

resolucio-convocatoria

Les notificacions per mitjans electrònics s’entenen practicades en el moment en què es produeixi l’accés al seu contingut. Quan la notificació per mitjans electrònics sigui de caràcter obligatori, o hagi estat escollida expressament per l’interessat, s’entén rebutjada quan hagin transcorregut 10 dies naturals, o 5 dies naturals en cas de notificacions en matèria de contractació pública, des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al seu contingut.

Informació relacionada

Estats d'una notificació

Els estats en què es pot trobar una notificació electrònica són:

  • Dipositada. Estat inicial que es produeix quan l'Administració emet la notificació. Comença a comptar el termini de 10 dies naturals, o 5 dies naturals en cas de notificacions en matèria de contractació pública, i s'avisa al ciutadà pel canal triat al formulari (correu electrònic o telèfon mòbil). 
  • Acceptada. La persona interessada ha accedit al seu contingut. S'entén com a practicada a tots els efectes legals i l'administració continua el procediment corresponent.
  • Rebutjada sense accés. Si en el termini dels 10 dies la persona interessada no accedeix al seu espai, s'entén efectuat l'intent de notificació del tràmit i el seu rebuig, i pot continuar la tramitació. S'entén com a practicada a tots els efectes legals i l'administració continua el procediment corresponent.
Data d'actualització:  12.03.2018