Estic a l'atur
Estic a l'atur
  • Imprimeix

Durada i quantia de la prestació

Quina durada té la prestació d’atur i quin n’és l’import

La durada de la prestació varia segons els períodes d’ocupació cotitzats. La quantia es calcula aplicant un percentatge a la base reguladora del treballador.

Quina durada té la prestació?

La durada de la prestació d’atur variarà segons els períodes d’ocupació cotitzada durant els sis anys anteriors a la situació legal d’atur o al moment en què va cessar l’obligació de cotitzar, segons una escala establerta:

Quin és l’import de la prestació?

La quantia de la prestació d’atur es calcula a partir de la base reguladora del treballador. La base reguladora serà la mitjana de les bases d’accidents de treball i malalties professionals. Es tindran en compte les hores per les quals l'empresa hagi cotitzat a la Seguretat Social per al treballador durant els últims 180 dies precedents a la situació legal d'atur o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar. En quedarà exclosa la retribució per hores extraordinàries.
L'import a percebre serà:

  1. Durant els 180 primers dies, el 70% de la base reguladora.
  2. A partir del dia 181, el 50% de la base reguladora.

Els imports calculats no podran ser superiors al límit màxim ni inferiors al límit mínim establerts:

Data d'actualització:  09.02.2015