Estic a l'atur
Estic a l'atur
 • Imprimeix

Pagament de la prestació

Com s’efectua el pagament de la prestació?

El SOC, un cop ha procedit al reconeixement de la prestació, remet al domicili de la persona sol·licitant la resolució adoptada. S’hi indica, entre altres dades, el període reconegut, la base reguladora, l’entitat pagadora, la data de pagament, etc.

 1. El pagament de la prestació es realitza per mesos vençuts. Es fa a través de l’entitat bancària assignada per l’Oficina de Treball o mitjançant l’ingrés al compte a l’entitat financera escollida pel treballador.
 2. El dret al cobrament de cada mensualitat caduca al cap d’un any del seu venciment corresponent.
 3. Hi ha la possibilitat de percebre l’import total o parcial de la prestació en un únic pagament a través de la modalitat de pagament únic.

Quan es pot sol·licitar la prestació d’atur en la modalitat de pagament únic?

La capitalització o pagament únic de la prestació contributiva d'atur la poden sol·licitar les persones que vulguin iniciar un negoci com a autònomes o mitjançant una societat mercantil, o bé vulguin incorporar-se a una cooperativa o societat laboral (ja existent o de nova creació).

Es pot sol·licitar en qualsevol moment, sempre que es tingui pendent de percebre, com a mínim, tres mensualitats de la prestació contributiva de la qual se sigui perceptor.

Modalitats de la capitalització:

 1. Total: es rep per avançat el 100% de la prestació pendent de rebre per a despeses de posada en marxa del negoci o d'incorporació a la cooperativa o societat laboral o mercantil.
 2. Parcial: es rep un percentatge de la prestació pendent de rebre, i la resta es destina a l'abonament mensual de les quotes de la Seguretat Social que corresponguin.
 3. Només quotes: es destina l'import de la prestació pendent de rebre únicament a abonar les quotes a la Seguretat Social que corresponguin fins a percebre la totalitat de la prestació.

La capitalització es pot destinar als conceptes següents:

 • A les despeses de constitució i posada en marxa d'un negoci, incloses les taxes i els tributs.
 • A les despeses d'assessorament, informació i formació (amb un límit del 15% del total en el cas de persones treballadores autònomes i societats mercantils).
 • En el cas d'autònoms, a la inversió prevista en actiu fix o circulant per realitzar l'activitat.
 • A l'aportació al capital social a la cooperativa, inclosa la quota d'alta.
 • A la compra d'accions o participacions de la societat laboral o mercantil.
 • A les quotes de la Seguretat Social. 

Com i quan s'ha de renovar la demanda d'ocupació?

Per mantenir la condició de persones demandants d'ocupació i rebre cada mes el pagament de la prestació, heu de "segellar" o "fitxar l'atur" cada 90 dies, segons les dates establertes en el Document d'Alta i Renovació de la Demanda d'Ocupació (DARDO). Teniu tota la informació sobre el tràmit en el següent enllaç:

Data d'actualització:  24.03.2016