Estic a l'atur
Estic a l'atur
  • Imprimeix

Requisits per accedir a la prestació

Quins requisits cal complir?

  1. Estar afiliat a la Seguretat Social i en situació d'alta assimilada a l'alta en els casos que reglamentàriament es determinin.
  2. Tenir cobert el període mínim de cotització exigit: 360 dies en total dins dels sis anys immediatament anteriors a la situació legal d'atur o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar. No cal que aquest període s'hagi cotitzat de forma contínua en el temps.
  3. No haver complert l'edat que dóna dret a la pensió de jubilació (65 anys).
  4. Estar en situació legal d'atur, i acreditar disponibilitat per cercar activament feina i per acceptar una col·locació adequada.

Què s’entén per situació legal d’atur?

És l'extinció o la suspensió de la relació laboral o administrativa, així com la reducció de la jornada. Per tal que sigui considerada situació legal d'atur, ha de provenir d'alguna de les causes que trobareu a continuació. També es recullen algunes situacions que sense extingir ni suspendre una relació laboral tenen aquesta consideració:

Data d'actualització:  09.02.2015