Vull comprar un cotxe
Vull comprar un cotxe
 • Imprimeix

Què fer un cop adquirit el vehicle

La documentació que cal lliurar i els impostos que s'han d'abonar.

Documentació que cal presentar

Haureu d'adreçar-vos a la Prefectura de trànsit que us correspongui per realitzar el canvi de titularitat del vehicle en un termini màxim de 30 dies des de la data de formalització de la compra. Si transcorre aquest termini i no s'ha fet el canvi, el vehicle no podrà circular.

Documentació personal

 1. En el cas de persones físiques, original del DNI en vigor. En cas que no el tingueu cal presentar el resguard d'haver-lo demanat i el llibre de família, passaport, permís de conduir o altres documents que acreditin les dades del DNI. En cas que qui presenti la documentació no sigui la mateixa persona que hagi adquirit el vehicle cal que dugui l'original del seu DNI així com una autorització per realitzar la gestió.
  Si us heu canviat de domicili i la nova adreça no figura en el DNI haureu d'acreditar el canvi de lloc de residència. Si no heu canviat de municipi només cal un rebut de serveis (llum, aigua...) on figuri la nova adreça. Si el municipi on residiu ara és diferent del d'abans haureu d'aportar també un certificat d'empadronament o targeta censal.
 2. En el cas dels estrangers residents a Espanya és necessari el passaport i el número d'identificació d'estrangers.
 3. En el cas de persones incapacitades o de menors d'edat s'hauran d'aportar les dades del pare, mare o tutor, així com el seu DNI i un document que acrediti en condició de què actuen.
 4. En el cas de persones jurídiques s'ha de presentar la targeta d'identificació fiscal i acreditar la identitat i representació de la persona signant.

Documentació del vehicle

 1. Original de la targeta d'ITV, amb el reconeixement en vigor.
 2. Original del permís o llicència de circulació. No cal presentar-ho en cas que el venedor del vehicle ja hagi notificat la transmissió del vehicle a Trànsit.
 3. Rebut de l'impost municipal pagat corresponent a l'any anterior al tràmit.
 4. Si el vehicle procedeix d'una subhasta o d'una adjudicació judicial, original i fotocòpia de l'acta de l'adjudicació.

Cal liquidar l'impost de transmissions patrimonials (model 620) a Hisenda, aportant tota la documentació anterior. Un cop abonat aquest impost, us podeu adreçar a qualsevol d'aquestes tres Prefectures de Trànsit: la del teu domicili, la del domicili del venedor o la de la província de matriculació del vehicle. Allà haureu d'abonar les taxes i aportar tota la documentació necessària per efectuar el tràmit.

Si heu adquirit el vehicle al concessionari ells s'encarregaran de fer els tràmits i us lliuraran el permís de circulació i la targeta d'inspecció tècnica al vostre nom.

Impostos que cal satisfer

Impost sobre vehicles de tracció mecànica: rebut del pagament de l'impost (original i fotocòpia) o, en cas de estar-ne exempt, document que acrediti aquesta circumstància. El pagament s'ha de fer efectiu a l'ajuntament del municipi que consti en el permís de circulació.

Impost sobre transmissions patrimonials: justificant del pagament de l'impost (original i fotocòpia) o, en cas de estar-ne exempt o no subjecte, document que acrediti aquesta circumstància. Si el venedor és un empresari en exercici de la seva activitat s'ha d'aportar factura.

Casos especials

Impost especial sobre determinats mitjans de transport

 1. Vehicles agrícoles: cal que el vehicle estigui donat d'alta en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola.
 2. Vehicles de transport de viatgers (més de 9 places) o de transport de mercaderies: cal que el vehicle tingui vigent l'autorització que li permet desenvolupar aquest servei.
 3. Vehicles matriculats a les Canàries, Ceuta i Melilla, que s'importen a la Península o les Illes Balears: en aquests casos haureu de pagar els drets aranzelaris i per demostrar que esteu al corrent de les obligacions tributàries, presentar el corresponent certificat d'aduanes.
Data d'actualització:  27.09.2012