Vull identificar-me digitalment
Vull fer servir certificat digital
  • Imprimeix

Classificació dels certificats segons el perfil d’acreditació

El certificat digital que fa servir l'usuari i la informació que aquest incorpora determina el tipus de perfil d'acreditació.

Segons el certificat digital que fa servir l’usuari i la informació que hi incorpora es dóna lloc a un perfil d’acreditació que determina el grau de representació de la persona que s’identifica i actua envers tercers i/o ell mateix.

  • Certificat personal: acredita la identitat del seu titular, que serà sempre una persona física.
  • Certificat de pertinença a empresa: garanteix la identitat de la persona física titular del certificat, així com la seva vinculació a una determinada entitat en virtut del càrrec que ocupa en la mateixa. Aquest certificat no atorga per si mateix més facultats al seu titular que les que té pel desenvolupament de la seva activitat habitual.
    El pot demanar la mateixa persona física titular del certificat sempre que estigui autoritzada per un representant de l'entitat o bé la pròpia empresa a favor dels seus empleats.
  • Certificat de representant: és emès a favor d’una persona física representant d’una determinada entitat. El titular del certificat s'identifica no únicament com a persona física pertanyent a una empresa sinó que afegeix la seva qualificació com a administrador de la mateixa.
  • Certificat de persona jurídica: identifica una empresa o societat com a tal a l'hora de realitzar tràmits davant les administracions o institucions.
Data d'actualització:  27.06.2011