Adopto i/o acullo un infant
Adopto i/o acullo un infant
 • Imprimeix

Acolliment familiar

El procés de tramitació de l'acolliment familiar

Què és?

És una de les formes d'ajut i protecció dels infants i adolescents que es troben en una situació familiar que fa que hagin de viure fora de la seva família d'origen. L'acolliment ofereix una alternativa a aquests infants.

És una mesura temporal per oferir als infants el millor entorn possible per créixer fins que la seva família resolgui els problemes que l'impedeixen d'ocupar-se'n.

Tipus d'acolliment i durada

En funció de les necessitats dels infants i la situació de la família biològica, hi ha sis tipus d'acolliment:

 1. Acolliment d'urgència i diagnòstic: Aquest acolliment permet que l'infant visqui amb una família mentre es realitza l'estudi sobre les circumstàncies que han aconsellat separar-lo de la família d'origen. És un tipus d'acolliment adreçat a infants de fins a sis anys. La durada de l'acolliment serà el temps necessari per dur a terme l'estudi de la situació de l'infant i de la família d'origen.
 2. Acolliment de curta durada: L'infant és acollit per una família amb la finalitat de retornar al seu entorn familiar abans de dos anys.
 3. Acolliment de llarga durada: L'infant és acollit per una família mentre el seu entorn familiar d'origen supera els problemes que poden requerir un temps més llarg de recuperació. L'acolliment es preveu superior a dos anys.
 4. Acolliment de caps de setmana i vacances: És un tipus d'acolliment adreçat a infants majors de nou anys, els quals estan ingressats en centres residencials i necessiten gaudir d'un ambient familiar. L'infant conviu amb la família col·laboradora durant els caps de setmana i les vacances escolars. Aquest acolliment s'allarga el període de temps que es consideri beneficiós per a l'infant.
 5. Acolliment en unitats convivencials d'acció educativa: Està adreçat a infants i adolescents tutelats, amb necessitats educatives especials, malalties cròniques i/o trastorns de conducta, i grups de germans que requereixen una atenció més especialitzada. Aquests acolliments han de poder oferir un entorn familiar en el qual un dels membres de la família tingui una titulació específica, formació i experiència per atendre les necessitats especials d'aquests infants i adolescents. 
 6. Acolliment permanent: S'ha d'acordar si es preveu que el desemparament serà definitiu i no es considera més favorable per a l'interès de l'infant o l'adolescent l'aplicació de l'acolliment preadoptiu o quan aquest no sigui possible.

Què cal fer per ser família acollidora?

En aquest enllaç trobareu els passos a seguir per formalitzar el tràmit de sol·licitud:

Informació relacionada

Situació dels infants que poden ser acollits

Els infants que necessiten una família d' acollida han viscut situacions difícils que els han portat a la separació del seu nucli familiar d'origen i estan en situació de desemparament.
Les circumstàncies personals d'aquests infants són molt diverses: poden ser petits o grans (des de nadons fins a divuit anys), de diferents cultures, amb germans o sense, i poden presentar necessitats educatives especials.

Qui pot acollir un infant?

Des del punt de vista legal, els i les sol·licitants han de complir els següent requisits:

 • Estar en ple exercici dels drets civils.
 • Ésser majors de 25 anys i tenir com a mínim 14 anys més que la persona acollida.

Només s'admet l'acolliment per a més d'una persona en el cas dels cònjuges o de les parelles que conviuen amb caràcter 25 anys.
Poden acollir un infant les persones o famílies que volen col·laborar en la cura dels infants que no poden estar amb la seva família d'origen durant un temps.
Les persones sol·licitants han de gaudir d'una situació afectiva equilibrada, disposar de temps, tenir una actitud educativa flexible i un entorn familiar socialitzador per a l'infant acollit, i estar disposades a col·laborar amb els professionals tècnics que acompanyen l'acolliment. Per fer l'acolliment, tots els membres de la família, incloent-hi els fills i filles, si n'hi ha, han d'estar-hi d'acord.

On es pot fer l'oferiment?

La persona o família que estigui interessada a fer un acolliment s'ha d'adreçar a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA), que té representacions territorials a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Amposta, o bé ha de concertar una cita amb una Institució Col·laboradora d'Integració Familiar (ICIF).

Procés de valoració de les sol·licituds

Un cop presentada la sol·licitud d'acolliment, les persones sol·licitants segueixen un procés de valoració, que comprèn com a mínim dues entrevistes individuals i una entrevista al seu domicili. També cal que assisteixin a unes sessions formatives específiques per a famílies acollidores.
Aquest estudi i valoració donarà lloc a un informe psicosocial referent a la unitat familiar, que inclou també una aproximació a les característiques de l'infant o els infants susceptibles de ser acollits per cada família o persona i el tipus d'acolliment més idoni.
D'aquest procés de valoració se'n encarreguen les ICIF acreditades per la Generalitat de Catalunya.
Aspectes que es tenen en compte per valorar les famílies o persones que volen acollir un infant:

Característiques personals

 1. Absència de malaltia física o psíquica que impossibiliti l'atenció al menor.
 2. Capacitat d'adaptació davant de noves situacions.
 3. Estabilitat emocional.
 4. Possibilitat de dedicació.

 

Circumstàncies socioeconòmiques

 1. Mitjans de vida suficients.
 2. Habitatge en condicions adequades.

 

Altres circumstàncies

 1. Capacitat educativa i entorn familiar directe que pugui donar suport a la tasca educativa.
 2. Motivació adequada a la finalitat de l'acolliment.
 3. Voluntat d'acollir compartida per tot el nucli familiar que conviu.
 4. Acceptació, si escau, de la relació de l'infant amb la seva família biològica i de facilitar-li el retorn i acceptació de la història, la identitat i la cultura pròpies del menor.
 5. Voluntat de col·laborar i acceptar el seguiment i l'assessorament tècnic del procés.

 

Procés d'acollida
Quan és el moment, l'ICAA proposa un infant determinat a una família en concret. Aquesta proposta es farà sempre en interès de l' infant a partir de les seves necessitats. Després de l'acceptació s'inicia progressivament la relació de l'infant amb la família, que en tot moment té el suport del personal tècnic per tal d'ajudar tant la família com l'infant durant tot el temps que duri aquest acolliment.

Segons les característiques de l' infant i el tipus d'acolliment, es preveuen ajuts econòmics per a les famílies o les persones acollidores.

Data d'actualització:  05.11.2013