Adopto i/o acullo un infant
Adopto i/o acullo un infant
 • Imprimeix

Adopció d'infants a Catalunya

Quins infants es poden adoptar, el procés de tramitació, l'assignació i l'adopció d'infants amb necessitats especials

Els infants susceptibles de ser adoptats a Catalunya han patit una situació d’abandó i/o de maltractaments. Aquests infants són escollits per l’organisme responsable de la protecció dels infants, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), qui resol l’acolliment familiar prepadoptiu com a millor mesura.

Quins infants es poden adoptar?

Actualment els infants que poden ser adoptats a Catalunya són:

 • Infants sans amb antecedents familiars de trastorns en la salut mental i/o discapacitació intel·lectual.
 • Infants amb malalties cròniques i/o retards lleus del desenvolupament que poden requerir algun tractament.
 • Grups de germans.
 • Infants amb necessitats especials.

Informació relacionada

Procés de tramitació i documentació necessària

En aquests enllaços trobareu els passos a seguir per formalitzar el tràmit de sol·licitud:

Situació actual

La Disposició addicional segona del Decret 127/1997 de 27 de maig estableix la suspensió transitòria dels processos de valoració de les famílies per a l'adopció d'infants a Catalunya, sempre que sigui almenys tres vegades superior el nombre de sol·licituds estimades respecte al nombre d'acolliments preadoptius realitzats l'any anterior.
També afirma que aquesta suspensió no afectarà en cap cas les sol·licituds dirigides a infants amb necessitats especials.
En aquests moments, a Catalunya, el nombre de famílies valorades positivament, i per tant inscrites al Registre de famílies, supera amb escreix el nombre d'acolliments constituïts l'any anterior, per tant, d'acord amb el decret esmentat anteriorment i amb la finalitat d'evitar que es desvirtuï el procés de valoració pel transcurs del temps:

 • s'admeten sol·licituds d'adopció d'un infant tutelat per la Generalitat de Catalunya, però aquestes romandran en situació de suspensió transitòria.
 • L'ICAA no tramitarà els processos de formació i valoració d'aquestes sol·licituds, tot i que mantindran l'ordre de registre.
 • Les famílies que tinguin una sol·licitud en suspensió transitòria hauran d'assistir a les sessions informatives preceptives establertes per l'ICAA, per tal d'actualitzar la informació respecte de l'adopció a Catalunya.
  En cap cas s'arxivaran les sol·licituds referides a infants amb necessitats especials.

Formació i valoració de la idoneïtat

Les persones o famílies candidates a l'adopció d'un infant a Catalunya segueixen un procés de formació i valoració, a partir del qual se'n determinarà la seva idoneïtat. Les persones o famílies candidates assisteixen a sessions informatives i formatives, i efectuen entrevistes individuals i a domicili, amb els equips tècnics de les Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar (ICIF). El procediment és gratuït.

Assignació de l'infant

Quin temps d'espera hi ha?
Un cop s'ha obtingut la resolució d'idoneïtat, el temps d’espera abans no s'assigni en adopció un infant de Catalunya depèn dels trets següents:

 • El nombre de famílies seleccionades.
 • L'oferiment de les persones sol·licitants.
 • Les necessitats dels infants susceptibles d'adopció.

 

Actualment, el nombre de famílies valorades idònies que desitgen un infant de zero a tres anys sense problemàtica específica és molt superior als infants susceptibles d'adopció.

Quan s'assigna l'infant?
Quan és el moment, l'ICAA proposa a la família sol·licitant un infant i aquesta, rep la informació bàsica relativa a l' infant assignat.
Un cop s'accepta l'adopció s'inicia progressivament la relació de l' infant amb la família, període d'acoblament que conclou amb l' inici de la convivència. Durant un temps, la situació és d'acolliment preadoptiu, pas previ a l'adopció.
El procés d'adopció s'assoleix mitjançant una resolució judicial.

Adopció d'infants de Catalunya amb necessitats especials

Els infants amb necessitats especials susceptibles de ser adoptats a Catalunya són aquells que han patit una situació d'abandó i/o maltractaments i són escollits per l'organisme responsable de la protecció dels infants, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que resol que la millor mesura de protecció és l'acolliment familiar preadoptiu.

Característiques dels infants i procés d'adopció
Es considera que són infants amb necessitats especials:

 • Infants a partir de 8 anys.
 • Grups de 2 germans (el gran a partir de 8 anys).
 • Grups de 3 germans o més.
 • Discapacitat física o sensorial.
 • Discapacitat psíquica.
 • Malaltia.

 

El procés d'adopció d'infants amb necessitats especials segueix el procediment de tramitació exposat en aquest bloc "Adopció d'infants de Catalunya".

Data d'actualització:  26.09.2012