Adopto i/o acullo un infant
Adopto i/o acullo un infant
  • Imprimeix

Adopció internacional

El procés de tramitació de l'adopció internacional

Informació inicial

Per iniciar el procés d'adopció internacional d'un infant és aconsellable que la família o persona interessada concerti cita prèvia per telèfon per assistir a una reunió informativa amb l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA). En aquestes sessions es donen a conèixer i  s'expliquen els procediments i les diferents possibilitats per adoptar infants.

També es poden adreçar a les Entitats Col·laboradores d'Adopció Internacional (ECAI).

L'ICAA facilita tota la informació relativa a les adopcions a través del seu web i proporciona aquesta mateixa informació per escrit a les persones que s'adrecen personalment a les seves delegacions.

Procés de tramitació i documentació necessària

En aquest enllaç trobareu els passos a seguir per formalitzar el tràmit de sol·licitud:

Informació relacionada

Formació i valoració de la idoneïtat

Les persones o famílies candidates a l'adopció internacional d'un infant segueixen un procés de formació i valoració a partir del qual es determinarà la seva idoneïtat.
L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) és l'organisme competent per emetre el certificat d'idoneïtat, un document imprescindible per iniciar els tràmits internacionals.

Com tramito l'expedient?

La tramitació de l'expedient d'adopció internacional varia en funció del país:

  • En els països que han ratificat el Conveni de la Haia, les persones sol·licitants poden escollir entre tramitar-lo a través de l'ICAA o bé a través d'una ECAI acreditada.
  • Si el país no ha ratificat el Conveni de la Haia, les persones sol·licitants poden tramitar-lo directament o bé fer-ho a través d'una ECAI acreditada.
  • També hi ha la possibilitat que, amb independència de tractar-se d'un país signatari de la Haia o no, les persones sol·licitants hagin de tramitar el seu expedient obligatòriament a través d'una ECAI a causa del requeriment dels organismes competents del país d'origen o del requeriment dels organismes competents de Catalunya.


El certificat d'idoneïtat i els informes de valoració psicosocial es trameten a l'organisme competent del país d'origen de l'infant o a la seva representació diplomàtica directament des de l'ICAA o mitjançant una ECAI acreditada.

L'expedient s'ha de tramitar al país d'origen de l' infant amb tota la documentació que el país demana als candidats. Si es dóna el cas, els organismes competents poden requerir informació o documentació complementària, que caldrà aportar per seguir el procés.

Temps d'espera i assignació del infant

Quin temps d'espera hi ha?
El temps d'espera entre la tramitació de l'expedient i l'assignació de l'infant, si és el cas, depèn del país d'origen.

Assignació del infant

  1. La declaració d'adoptabilitat d'un infant i l'assignació a una família correspon a l'organisme competent en matèria d'adopcions del país d'origen de l'infant.
  2. Aquest organisme preassigna un infant a la família o persona sol·licitant, la qual ha de confirmar per escrit l'acceptació de l'infant.
  3. Quan sigui el moment, caldrà viatjar al país per començar el procés de relació i vinculació amb l'infant i per efectuar els tràmits per a l'adopció davant dels òrgans judicials competents. La durada de l'estada i el nombre de viatges varia en funció del país.
  4. La majoria dels països demanen informes de seguiment postadoptiu, que són elaborats per la ICIF o l'ECAI corresponent. La periodicitat i la durada les determina el país d'origen.

Registre Civil de les Inscripcions

Les persones adoptants d'infants a l'estranger poden sol·licitar la inscripció del naixement i l'anotació de l'adopció d'aquests infants al Registre Civil del seu domicili.

Des del Registre Civil on s'hagi realitzat aquesta inscripció es farà la corresponent comunicació al Registre Civil Central.

Informació relacionada

Data d'actualització:  05.11.2013