Adopto i/o acullo un infant
Adopto i/o acullo un infant
 • Imprimeix

Formació i valoració de la idoneïtat

Criteris de valoració, resolució i certificat d'idoneïtat

Les persones que s'ofereixen per adoptar un infant a Catalunya o un altre país han de seguir un procés de formació i valoració.

Aquest procés de formació i valoració comprèn sessions informatives i formatives, i un mínim de dues entrevistes, de les quals almenys una la fa un/a professional en treball social i una altra la fa un/a professional en psicologia. A banda de les entrevistes amb professionals, es fa una entrevista al domicili dels candidats.

A partir d'aquestes sessions i entrevistes, i la corresponent valoració, s'elabora l'informe psicosocial.

Criteris de valoració

Criteris que es tenen en compte per valorar les persones sol·licitants d'adopció

Circumstàncies personals

 1. Equilibri personal adequat.
 2. Estabilitat en la relació de parella.
 3. Salut física i psíquica que permeti l'atenció a l'infant.
 4. Flexibilitat d'actituds i adaptabilitat de la nova situació que planteja l'adopció.
 5. Motivació per exercir funcions parentals que incloguin cobrir les necessitats i mancances d'un infant susceptible d'adopció.
 6. Motivacions per a l'adopció compartides en el cas de parella.
   

Circumstàncies familiars i socials

Entorn relacional favorable i adequat a la integració del menor adoptat.

Circumstàncies socioeconòmiques 

 1. Situació econòmica que permeti l'atenció a l'infant.
 2. Habitatge en condicions adequades.
   

Aptitud educadora

 1. Capacitat de cobrir les necessitats educatives i de desenvolupament del infant.
 2. Entorn familiar favorable al suport en l'educació.
   

Expectatives en relació amb l'infant

 1. No elecció del sexe de manera excloent.
 2. Acceptació de l'herència biològica de l'infant i acceptació i respecte a la seva història, identitat i cultura.
 3. Acceptació de la relació de l'infant amb la seva família biològica, si escau.
   

Persones que no poden adoptar

No poden adoptar les persones que es troben sota els supòsits següents:

 1. El pare i la mare que hagin estat privats de la potestat o les persones que hagin estat apartades d’un càrrec tutelar mentre estiguin en aquesta situació.
 2. El tutor o tutora pel que fa al seu tutelat, fins que no hagi estat aprovat el fi de la tutela.
   

Persones que poden ésser adoptades

 1. Poden ésser adoptades les persones menors no emancipades en els supòsits següents:
  • Els fills del cònjuge o de la persona amb qui l’adoptant conviu en relació de parella amb caràcter estable. En aquests casos, l’adopció requereix que la filiació no estigui determinada legalment respecte a l’altre progenitor, o que aquest hagi mort, o que estigui privat de la potestat, o que estigui sotmès a una causa de privació de la potestat, o que hi hagi donat l’assentiment.
  • Els orfes que són parents de l’adoptant fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat.
  • Les persones que estiguin sota la tutela de qui vol adoptar, un cop aprovat el final de la tutela.
  • Les persones que estiguin en situació d’acolliment preadoptiu, per qui les té acollides.
  • Excepcionalment, les persones que estiguin en situació d’acolliment simple dels qui els volen adoptar, si les circumstàncies han canviat i ja no és possible el retorn d’aquelles a la seva família biològica, perquè hi concorri alguna de les circumstàncies de l’acolliment preadoptiu o altres que en facin impossible el reintegrament.
 2. Es pot adoptar una persona major d’edat o una persona menor emancipada sempre que en qualsevol dels dos supòsits hagi conviscut ininterrompudament amb la persona adoptant des d’abans d’haver complert 14 anys o si ha estat en situació d’acolliment preadoptiu, o bé simple, si  hi concorren les circumstàncies exposades al darrer apartat del punt 1 almenys durant l’any immediatament anterior a la majoria o l’emancipació i ha continuat convivint-hi sense interrupció.
 3. En els supòsits dels quatre apartats del punt 1, es pot constituir l’adopció, encara que una de les persones adoptants hagi mort si ha donat el seu consentiment a l’adopció davant l’autoritat judicial o bé en testament, codicil o escriptura pública.
 4. En cas de mort de la persona adoptant individual o, si és conjunta, de tots dos, o quan s’incorri en causa de pèrdua de la potestat, és possible una nova adopció de la persona que es trobava en procés d’ésser adoptada o, en el segon cas, quan es declari extingida l’adopció.

Resolució i certificat d'idoneïtat

Resolució
En funció de la valoració de l'estudi psicosocial, l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) emet la resolució administrativa respecte de la idoneïtat per adoptar de les persones sol·licitants. El temps entre la presentació de la sol·licitud i la resolució d'idoneïtat no pot excedir de sis mesos.
Els candidats reben al seu domicili la resolució administrativa i una fotocòpia de l'informe psicosocial. Aquests documents, per si sols, no són vàlids per a la tramitació de l'expedient d'adopció internacional.

Certificat d'idoneïtat
Les persones adoptants han d'obtenir el certificat d'idoneïtat, un document imprescindible per a l'adopció d'un infant d'un altre país, que té en compte les directrius del Conveni relatiu a la protecció del menor i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, signat a la Haia el 29 de maig de 1993.
El certificat d'idoneïtat, emès des de l'ICAA una vegada aconseguida la resolució administrativa favorable, té una vigència de tres anys.

Data d'actualització:  06.11.2013