Em jubilo
Em jubilo
  • Imprimeix

Em jubilo

Tipus de jubilacions

Segons el règim (general o especial) i el tipus: ordinària, anticipada, parcial o flexible

Requisits

Quins requisits s’han de complir i quan es produeix el fet causant

Obligacions

Heu de comunicar qualsevol variació de la vostra situació de pensionistes

La pensió de jubilació

Què són les prestacions i què és la pensió de jubilació

Quantia de la jubilació

Com es calcula l’import de la pensió de jubilació segons diverses premisses

Pagament de la jubilació

Es cobraran un total de 14 pagues anuals

Tramitació i documentació

Passos que cal seguir i documentació que s’ha d’aportar