Em jubilo
Em jubilo
  • Imprimeix

La pensió de jubilació

La prestació per jubilació està inclosa dins de l’acció protectora del Règim General i dels Règims Especials de la Seguretat Social.
A banda d’aquesta prestació perviu la pensió de vellesa del Règim residual de l’Assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI).

Què són les prestacions?

Són un conjunt de mesures que posa en funcionament la Seguretat Social per preveure, reparar o superar determinades situacions d’infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d’ingressos o un excés de despeses de les persones.

Poden classificar-se principalment en:

  • Pensions contributives: Prestacions econòmiques i amb durada indefinida (no sempre), supeditades a una relació prèvia amb la Seguretat Social (normalment un període mínim de cotització) i el compliment previ d’uns requisits.
  • Pensions no contributives: Prestacions econòmiques reconegudes a ciutadans que es troben en una situació de necessitat de protecció, segons els termes establerts legalment, i que no tenen prou recursos.

No és necessari haver cotitzat un temps mínim o algun cop. La gestió d’aquestes pensions és atribuïda als òrgans competents de cada Comunitat Autònoma i a les direccions provincials de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO) a les ciutats de Ceuta i Melilla.

Què és la pensió de jubilació?

És una pensió vitalícia que cobreix la pèrdua d’ingressos que es produeix quan una persona arriba a una edat determinada i deixa de treballar, és a dir, posa fi a la seva vida laboral.
També pot reduir la seva jornada (i salari) dins d’uns termes establerts.
Cal tenir en compte que a partir d’aquí es fa referència a la jubilació contributiva. Es diferencia de la jubilació no contributiva, la qual es dóna en altres situacions diferents.

La pensió no contributiva és una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones majors de 65 anys sense prou recursos econòmics i que no es poden acollir al sistema contributiu de pensions.

Data d'actualització:  16.10.2018