Em jubilo
Em jubilo
  • Imprimeix

Obligacions

Heu de comunicar qualsevol variació de la vostra situació de pensionistes

Heu de comunicar abans de 30 dies qualsevol variació de la vostra situació actual de pensionistes pel que fa als conceptes següents:

  1. Canvi de domicili.
  2. Inici d’activitat laboral.
  3. Cobrament d’altres pensions (nacionals i estrangeres).
  4. Canvis en el nivell de rendes.
  5. Canvis d’estat civil, naixements i defuncions.


El cobrament d’una pensió de jubilació és incompatible amb el treball per compte propi o d’altri, o amb qualsevol càrrec, professió o activitat en l’Administració i organismes públics.

Data d'actualització:  20.03.2013