Em jubilo
Em jubilo
  • Imprimeix

Tipus de jubilacions

Existeixen 4 tipus de jubilacions dins del règim general: l'ordinària, l'anticipada, la flexible i la parcial.

 

També hi ha altres tipus de jubilacions del règim especial:

  • Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms
  • Règim Especial de la Mineria del Carbó
  • Règim Especial dels treballadors de la Mar

 

I finalment, existeix una pensió per als treballadors inscrits al règim de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI), que és l’anterior a l’actual Règim General de la Seguretat Social que va començar el dia 1 de gener de 1967.

 

Més informació

Reial Decret-Llei 5/2013

de 15 de març de mesures per afavorir la continuitat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu

Règims especials SOVI

Jubilació ordinària

  • Persones afiliades a la Seguretat Social i en situació d’alta (o situació assimilada a l’alta), amb unes condicions d’edat determinades, un període mínim de cotització i un fet causant.
  • Persones afiliades a la Seguretat Social que en el moment de produir-se el fet causant no estan donades d’alta (o en situació assimilada a l’alta) i que compleixen unes condicions d’edat i cotització determinades.

 

Jubilació anticipada

Segons el Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, es manté l'esquema general de la Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, de l'1 d'agost de 2011, distingint entre jubilacions anticipades voluntàries i involuntàries.

S'incrementa gradualment l'accés a aquests dos tipus de jubilació. D'aquesta manera, l'edat de jubilació anticipada voluntària s'eleva progressivament delss 63 anys actuals als 65 anys al 2027, i la jubilació involuntària anticipada passarà de 61 anys a 63 anys en el mateix període.

Es fixa un període mínim de cotització de 35 anys en el cas de la jubilació anticipada voluntària, i de 33 anys en el cas de la jubilació anticipada forçosa.

Jubilació parcial

Segons el Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, es limita al 50% la reducció màxima de jornada amb caràcter general.

Alhora, es permet arribar al 75% de reducció màxima quan la mesura vingui acompanyada de la formalització d'un contracte de relleu amb un treballador més jove, amb caràcter indefinit, a temps complet, i una durada mínina d'almenys dos anys més que el que li quedi al treballador per arribar a l'edat ordinària de jubilació. L'incompliment d'aquesta condició generarà obligacions de compensació a l'empresari.

S'eleva el període mínim de cotització del treballador fins als 33 anys (25 anys en el cas de persones amb discapacitat).

Informació relacionada

Jubilació parcial: Compatibilitat entre treball i pensió

Actualment la llei possibilita ser un pensionista actiu, és a dir, treballar per conte aliè a temps complet o parcial i alhora percebre el 50% de la pensió.

Quan finalitza el període d'activitat, es restableix el pagament de la pensió íntegra, sense que el pensionista perdi aquesta qualitat en cap moment.

Per accedir a aquesta modalitat caldrà tenir l'edat legal de jubilació i el 100% del percentatge aplicable de la base reguladora.

Des del 17 de març de 2013, el límit de reducció de jornada se situa entre un mínim del 25% i un màxim del 50%. Per tant, el jubilat ha de fer una jornada d'entre el 75% i el 50% de la jornada de treball a temps complet.

 

Informació relacionada

Data d'actualització:  16.10.2018