Em jubilo
Em jubilo
 • Imprimeix

Tipus de jubilacions

La jubilació ordinària, la jubilació anticipada i la jubilació parcial

 1. Jubilació ordinària.
 2. Jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista.
 3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista.
 4. Jubilació anticipada per reducció de l’edat mínima a causa de la realització d’activitats penoses, tòxiques i insalubres.
 5. Jubilació anticipada de treballadors discapacitats.
 6. Jubilació parcial: possibilitat d’obtenir una pensió de jubilació i gaudir d’un contracte de feina a temps parcial.
 7. Compatibilitat de la jubilació amb el treball: possibilitat de tenir un contracte de feina a temps complert o parcial i gaudir d’una situació de jubilació.
 8. Jubilació especial als 64 anys: mesura per fomentar l’ocupació, que ofereix una jubilació als 64 anys amb els mateixos drets econòmics que la jubilació als 65 anys.
 9. Jubilació anticipada des l'1 de gener de 2004 per expedient de regulació


Què vol dir "tenir la condició de mutualista"?

Pertànyer al règim anterior al dia 01/01/1967 (Régimen del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez o SOVI), que és l’anterior a l’actual Règim General de la Seguretat Social que va començar el dia 01/01/1967.
Més informació: 

Jubilació ordinària

 1. Persones afiliades a la Seguretat Social i en situació d’alta (o situació assimilada a l’alta), amb unes condicions d’edat determinades, un període mínim de cotització i un fet causant.
 2. Persones afiliades a la Seguretat Social que en el moment de produir-se el fet causant no estan donades d’alta (o en situació assimilada a l’alta) i que compleixen unes condicions d’edat i cotització determinades.

Jubilació anticipada

Segons el Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, es manté l'esquema general de la Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, de l'1 d'agost de 2011, distingint entre jubilacions anticipades voluntàries i involuntàries.

S'incrementa gradualment l'accés a aquests dos tipus de jubilació. D'aquesta manera, l'edat de jubilació anticipada voluntària s'eleva progressivament delss 63 anys actuals als 65 anys al 2027, i la jubilació involuntària anticipada passarà de 61 anys a 63 anys en el mateix període.

Es fixa un període mínim de cotització de 35 anys en el cas de la jubilació anticipada voluntària, i de 33 anys en el cas de la jubilació anticipada forçosa.

Jubilació parcial

Segons el Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, es limita al 50% la reducció màxima de jornada amb caràcter general.

Alhora, es permet arribar al 75% de reducció màxima quan la mesura vingui acompanyada de la formalització d'un contracte de relleu amb un treballador més jove, amb caràcter indefinit, a temps complet, i una durada mínina d'almenys dos anys més que el que li quedi al treballador per arribar a l'edat ordinària de jubilació. L'incompliment d'aquesta condició generarà obligacions de compensació a l'empresari.

S'eleva el període mínim de cotització del treballador fins als 33 anys (25 anys en el cas de persones amb discapacitat).

Compatibilitat entre treball i pensió

El Reial Decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu facilita la possibilitat de ser pensionista actiu.

Es permet treballar tant per compte aliè com propi a temps complet o parcial i alhora percebre el 50% de la pensió.

Quan finalitza el període d'activitat, es restableix el pagament de la pensió íntegra, sense que el pensionista perdi aquesta qualitat en cap moment.

Per accedir a aquesta modalitat caldrà tenir l'edat legal de jubilació i el 100% del percentatge aplicable de la base reguladora.

Data d'actualització:  12.05.2014