Mor un familiar
Mor un familiar
  • Imprimeix

Autorització de trasllat

Quan és necessària?

Per motius de risc sanitari, és necessària l'autorització de trasllat quan les causes de la mort són les de l'annex I del Decret 297/1997, de 25 de novembre, per la qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria. És a dir, mort per còlera, febre hemorràgica causada per virus, encefalitis de Creutzfeldt-Jakob, diftèria, àntrax, pesta i carboncle.

També cal quan s'ha de transportar el cadàver o restes cadavèriques des del domicili mortuori, cementiri o lloc de l'enterrament, fins al lloc d'inhumació o incineració, quan un dels dos llocs estigui fora de Catalunya.

Qui l'expedeix?

Aquesta autorització l'expedeix l'autoritat sanitària que en cada comunitat autònoma té encomanades especialment aquestes competències. Normalment ho fan els delegats provincials de salut o sanitat, o el funcionari/ària en el qual tingui delegades aquestes funcions. És habitual que es designi un metge/essa o personal d'administració d'algun hospital que s'encarrega permanentment d'expedir-la.

Qui la gestiona?

La gestió de la sol·licitud de trasllat és una de les (gestions) que realitza l'empresa funerària, tot i que no hi hagi cap determinació establerta, amb caràcter general, sobre qui l'ha de sol·licitar.
Excepcionalment, algunes comunitats autònomes estableixen que sigui l'empresa funerària qui l'hagi de sol·licitar; altres, al contrari, determinen que han de ser els familiars. En aquest últim cas, no hi ha inconvenient que la sol·licitud sigui signada pel familiar, però la gestió material de fer-la i presentar-la pot fer l'empresa funerària com a representant del familiar.
A Catalunya l'article 4.1 de la Llei 2/1997, de serveis funeraris, estableix que l'activitat dels serveis funeraris comprèn el transport del cadàver i la gestió dels tràmits administratius preceptius per a tot el procés fins a l'enterrament o la incineració.

Documentació necessària

La sol·licitud d'autorització de trasllat haurà d'anar acompanyada del certificat mèdic de defunció.

Casos especials:

  1. Quan hi hagi algun risc sanitari, en el certificat mèdic de defunció hi ha de constar la causa de la mort. La majoria de les normes determina que no puguin ser traslladats els cadàvers que presentin certs riscos sanitaris. En aquest cas, ordinàriament, els cadàvers han de ser remesos al més aviat possible al dipòsit del municipi per ser inhumats immediatament.
  2. Si, a més, es pretén efectuar un trasllat del cadàver que necessiti autorització sanitària, s'haurà d'obtenir un altre certificat mèdic de defunció per acompanyar la sol·licitud d'autorització de trasllat. Per això, des del primer moment de la intervenció de l'empresa funerària s'ha de conèixer amb exactitud la destinació final del cadàver, de tal manera que es pugui gestionar l'autorització de trasllat, si fos necessària, amb aquest segon exemplar de certificació de defunció que s'haurà obtingut des del principi, o bé amb l'autorització judicial en cas de mort violenta.
  3. Autorització de trasllat internacional de cadàvers.
Data d'actualització:  25.05.2018