Mor un familiar
Mor un familiar
  • Imprimeix

Enterrament o incineració

Quina documentació heu de presentar a la funerària?

Malgrat que algunes de les actuacions obligatòries després d'una defunció les poden fer els familiars, normalment és la funerària qui s'encarrega de tota la tramitació.
Cal tenir present que es pot escollir funerària.
Els familiars han de presentar el DNI del difunt a la funerària i fer la declaració i autorització a la funerària dels tràmits oportuns. El principal document és la llicència d'enterrament, que té la finalitat de procedir a la inhumació del cadàver. Cal haver pagat prèviament les quantitats corresponents, segons el tipus de servei i sepultura que s'hagi escollit.

Enterrament

La inhumació s'ajustarà a les lleis i als reglaments respecte al temps, lloc i altres formalitats. L'enterrament tindrà lloc, generalment, transcorregudes almenys 24 hores des del moment de la mort.

Incineració

Qui la pot demanar?
La incineració la pot demanar la persona interessada a ser incinerada o un familiar de primera línia que conegui aquesta voluntat. Si són els familiars qui ho volen, ho han de comunicar al metge facultatiu perquè aquest ho faci constar expressament en el certificat mèdic de defunció.

Tramitació
Cal contactar personalment o telefònicament amb l'empresa funerària o amb la companyia d'assegurances, si n'hi ha, i facilitar-los les dades següents:

  1. Dades personals de l'interessat (DNI).
  2. Títol de sepultura (si en té).
  3. Manifestació del difunt per escrit, feta en document fefaent, o bé declaració jurada del familiar més proper.
  4. Certificat mèdic de defunció.

Circumstàncies amb què us podeu trobar

Si hi ha assegurança
Si a través d'una entitat asseguradora s'ha pagat en vida l'enterrament i la sepultura per a la inhumació de les restes del difunt, els familiars hauran de presentar la documentació acreditativa d'aquesta circumstància a l'empresa funerària.

Si s'ha pagat dret funerari
Si la persona difunta té una sepultura, els familiars hauran de presentar o acreditar el títol de dret funerari.
El dret funerari implica la concessió del dret a l'ús de la sepultura durant el període establert al contracte d'adjudicació. La concessió d'ús sobre sepultures de construcció municipal podrà ser de caràcter temporal o de lloguer. L'adquisició del dret funerari comporta per al seu titular, el pagament anual de la taxa de conservació de cementiris.

Si no hi ha assegurança ni s'ha pagat dret funerari
L'empresa funerària oferirà als familiars una ubicació per dur a terme l'enterrament si no s'ha fet a través d'una entitat asseguradora o no posseeix títol de dret funerari.

Enterrament gratuït
Tenen dret a acollir-s’hi les persones que acreditin falta de recursos econòmics o les entitats de beneficència que tenen acollides persones fins a la seva mort.

Data d'actualització:  19.11.2015