Mor un familiar
Mor un familiar
 • Imprimeix

Inscripció de la defunció al Registre Civil

Què és?

És el mitjà pel qual es dóna fe de la mort d'una persona (data, hora i lloc on ha esdevingut). La mort té efectes civils des que es produeix, però per al seu ple reconeixement és necessària la inscripció al Registre Civil que expedeix el certificat de defunció. Aquest registre comunica d'ofici la baixa del difunt al padró d'habitants. 

Qui la pot demanar?

Normalment és la funerària qui, en representació de la família, s'encarrega de fer aquests tràmits davant del Registre Civil, però també ho pot demanar qui tingui coneixement cert de la mort.

On es fa la inscripció?

Per sol·licitar la inscripció de la defunció el primer que heu de saber és el Registre Civil competent per dur-la a terme. Es considera competent el Registre Civil del lloc on s'ha produït la mort. Hi ha, però, algunes excepcions i regles especials:

 1. Si es desconeix el lloc, la inscripció de la mort es farà en el Registre del lloc on s'hagi trobat el cadàver.
 2. Per a la inscripció de defuncions produïdes en el curs d'un viatge, serà competent el Registre del lloc on hagi de tenir lloc l'enterrament o, en el seu defecte, el Registre del poble o ciutat de primera arribada.
 3. En el cas de naufragi o catàstrofe aèria, el Registre corresponent serà el del lloc on s'instrueixin les primeres diligències. Si no s'instrueixen diligències per part d'autoritats espanyoles, la competència la determinarà el lloc del sinistre.

Sens perjudici de les regles de competència per practicar les inscripcions, en determinats casos, com la mort en el curs d'un viatge, es pot traslladar la inscripció al Registre Civil del domicili del difunt, a petició dels seus hereus.

Sol·licitud del certificat per Internet

És possible quan es tracta d'inscripcions que consten en els registres civils informatitzats que figuren en el llistat desplegable que ofereix el Ministeri de Justícia.
El certificat sol·licitat per aquesta via es remetrà preferentment per correu ordinari al domicili indicat a la sol·licitud. Tanmateix, la persona interessada el podrà recollir presencialment sempre que ho hagi indicat expressament a la sol·licitud.

Termini d'inscripció

El reglament del Registre Civil obliga que la declaració, la pràctica de comprovacions i la inscripció de la defunció es duguin a terme durant les 24 hores següents a la mort i s'han de practicar abans de l'enterrament. Fins que no es practiqui la inscripció, no s'expedirà la llicència per a l'enterrament. La inscripció de defunció es considera legalment urgent i són hàbils tots els dies i hores de l'any per practicar-la.

Dades i documentació necessària

La declaració de la mort es du a terme davant del Registre Civil, en el formulari gratuït que subministra obligatòriament el Registre, amb l'aportació del certificat mèdic de defunció o de l'ordre judicial d'inscripció. En el formulari hi han de constar les dades següents:

 1. Nom i cognoms del difunt.
 2. Noms dels pares.
 3. Estat civil.
 4. Nacionalitat.
 5. Data i lloc de naixement.
 6. DNI.
 7. Dades d'inscripció de naixement.
 8. Últim domicili.
 9. Dia, hora i lloc de la defunció.
 10. Lloc de l'enterrament, si consta a la declaració de defunció o a la certificació de l'autoritat o del funcionari a càrrec del qual està el cementiri.
 11. Cita del document o documents d'on s'han extret les dades anteriors, llevat que siguin conegudes per la persona declarant, i referència a altres dades d'identificació quan les requerides no siguin conegudes. També referència a vestits i papers trobats amb el difunt i, fins i tot, la seva fotografia.

Documentació necessària per practicar la inscripció de la defunció
Quan la inscripció es realitza, com és regla ordinària, abans de la inhumació, el document en què es fonamenta la inscripció al Registre és normalment el certificat mèdic de defunció (o l'ordre judicial en el cas de procediment penal d'investigació per mort violenta).

Casos especials

 1. No obstant això, per fer la inscripció quan el cadàver ha desaparegut o s'ha inhumat abans de la inscripció, serà necessària sentència ferma, expedient governatiu o ordre de l'autoritat judicial que instrueixi les diligències seguides per mort violenta, que afirmin sense cap dubte la mort.
 2. Es requereix certificació mèdica de l'existència de senyals inequívocs de mort per procedir a la inscripció d'una defunció. Si faltés el certificat mèdic o fos incomplet o contradictori, el metge forense adscrit al Registre Civil o el seu substitut ha de ratificar o suplir el certificat exigit.
Data d'actualització:  20.11.2015