Mor un familiar
Mor un familiar
  • Imprimeix

Testament i certificat d'actes d'última voluntat

Què és el certificat d'actes d'última voluntat?

És el document que acredita si una persona ha atorgat testament o testaments i davant de quin notari/ària o notaris. D'aquesta manera, els hereus es podran dirigir al notari autoritzant de l'últim testament i obtenir-ne una còpia autoritzada.
Encara que se sàpiga que la persona difunta ha atorgat testament, aquest certificat continua sent necessari. Ho és per a la realització de qualsevol acte successori.

Qui pot sol·licitar-lo?

Qualsevol persona, sempre que presenti els documents requerits.

Qui expedeix aquest certificat?

El Registre General d'Actes d'Última Voluntat del Ministeri de Justícia acredita que s'ha atorgat, o no, testament.

Quan el podeu demanar?

Per demanar el certificat d'actes d'últimes voluntats han d'haver transcorregut 15 dies hàbils a partir de la defunció.

Com tramitar-lo?

Per Internet
Si disposeu de certificat electrònic d'usuari ho podeu tramitar a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia.
Presencialment o per correu postal
La sol·licitud s'efectuarà obligatòriament a través del Model 790, que es pot descarregar del web del Departament de Justícia o obtenir gratuïtament als següents llocs:

  • Les gerències territorials del Ministeri de Justícia.
  • Registres civils d'Espanya.
  • A Madrid a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà.

A més de la sol·licitud haureu de presentar el certificat literal de defunció, que haurà de ser original o fotocòpia compulsada, expedit pel Registre Civil corresponent a la localitat en la qual la persona hagi mort, i en el qual haurà de constar necessàriament el nom dels pares del mort.
Nota important: Si la data de defunció és posterior al 2 d’abril del 2009 i la defunció no està inscrita al jutjat de pau, no és necessari presentar el certificat de defunció.
En aquest cas és imprescindible consignar el DNI/NIE del mort a la sol·licitud (si manca de NIE, el número de passaport o, en cas de no tenir-lo, el d'un altre document d'identitat del seu país d'origen).

On l'heu de presentar?

El formulari d'últimes voluntats el podeu presentar de forma presencial al Registre d'Actes d'Última Voluntat (Madrid), davant de qualsevol de les gerències del Ministeri de Justícia o per correu.

Data d'actualització:  25.11.2015