Neix un fill
Neix un fill
 • Imprimeix

Inscripció del nounat en el Registre Civil

En què consisteix, quan i on es pot fer

El naixement és el primer fet de la vida que la llei ordena inscriure en el Registre Civil. La inscripció dóna fe del fet, la data, l'hora i el lloc del naixement de l'infant, així com el sexe i el nom dels progenitors.

Què és?

S'entén per naixement l'acció del bebè en sortir de l'úter de la mare. El naixement és el primer fet de la vida que la llei ordena inscriure en el Registre Civil; a partir del moment del naixement del nounat. La inscripció dóna fe de la data, l'hora i el lloc del naixement, i també del sexe i del nom de/dels progenitor/s.

En inscriure al vostre fill o filla comença la seva personalitat jurídica i, a partir d'aquest moment, es converteix en un ciutadà o ciutadana de ple dret.

Qui ho pot fer?

 1. Si és fill o filla d'una parella casada: ho poden fer el pare, la mare o qualsevol persona major de 18 anys degudament autoritzada. Si la inscripció la realitza el pare o la mare, s'ha de complimentar l'ordre de transmissió dels cognoms.
 2. Si és fill o filla de pares no casats o bé progenitors solters: ho poden fer el pare i la mare junts, fent-hi consignar les dades de tots dos. O també ho pot fer la mare tota sola, sense consignar-hi les dades del pare.

Què es necessita?

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

Fill matrimonial

 1. Declaració de qui tingui coneixement cert del naixement (pare, mare, avis, oncles, cosins o cunyats).
 2. Informe mèdic del naixement (aquest document el facilita el propi hospital)
 3. DNI dels pares i Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat)

Fill no matrimonial

 1. Declaració dels progenitors. Hauran de presentar-se personalment el pare i la mare al registre.
 2. Informe mèdic del naixement (aquest document el facilita l'hospital)
 3. DNI dels pares
 4. S'ha de fer constar l'estat civil de la mare
 5. Pel que fa a la mare, si hi ha un matrimoni anterior, s’haurà de trencar la presumpció legal de paternitat aportant el certificat de matrimoni, amb la inscripció marginal del divorci i, en cas que encara no hi hagués la inscripció, la sentència ferma de separació o divorci testimoniada. Si al certificat de matrimoni ja consta inscrita la sentència de divorci, aleshores no caldrà aportar-ne testimoniatge.
 6. Si es tracta de separació de fet, hauria d'anar al registre amb dos testimonis.

Si la inscripció es fa en un Registre Civil diferent del que ha nascut el nadó, cal que compareguin el pare i la mare i aportin la següent documentació

 1. Certificat d'empadronament dels dos pares.
 2. Certificat de la clínica o l'hospital de que no s'ha promogut cap altra inscripció del nadó.
 3. S'ha d'acreditar el domicili comú dels pares al lloc en què es vol inscriure. L'acreditació es farà per DNI o, en el seu defecte, per certificat d'empadronament.
 4. Els sol·licitants han de manifestar sota la seva responsabilitat que no han promogut la inscripció al Registre Civil corresponent al lloc de naixement, acompanyant a més una certificació acreditativa  que tampoc ho ha fet la direcció del centre hospitalari on es produir el naixement.
 5. Cal fer constar a la casella d'observacions que es considera a tots els efectes legals que el lloc de naixement de l'inscrit és el municipi en què s'ha fet l'assentament.

Informació relacionada

Quan s'ha de fer?

Des del moment del naixement del nounat fins als 8 dies naturals.
Extraordinàriament, aquest període es pot ampliar fins als 30 dies naturals.

On es pot fer?

 • Al Registre Civil de la població on ha nascut el nen o la nena. Si es desconeix el lloc, es farà al registre corresponent on es trobi el nen abandonat.

  Casos especials
  En els naixements que tinguin lloc durant un viatge, la inscripció es farà al registre del lloc on s'hagi produït el naixement. No obstant, els naixements al territori espanyol, es podran inscriure al Registre Civil corresponent al domicili del progenitor o progenitors, sempre que la inscripció se sol·liciti dins el termini.
 • Als centres sanitaris

Les inscripcions de naixement es poden fer directament des dels centres sanitaris, mitjançant una comunicació telemàtica, sense necessitat que el pare i/o la mare es desplacin al Registre Civil.

S’exclouen d’aquest procediment els casos en què el pare o la mare estan casats amb una persona diferent de l’altre progenitor, i quan tots dos progenitors són de nacionalitat estrangera i aquesta no és la mateixa.

Com provar la inscripció?

 • Es pot sol·licitar un certificat de naixement al Registre Civil del lloc on ha estat inscrita la persona. Només cal presentar les dades que figuren en el llibre de família.

El Registre Civil és públic. Qualsevol persona, en qualsevol moment, pot demanar el certificat corresponent. No obstant això, el certificat on estiguin consignades dades reservades, com ara la filiació adoptiva, la filiació no matrimonial, la rectificació del sexe, la filiació desconeguda, entre altres dades, només el pot sol·licitar la persona mateixa o el seu representant.

 • També es poden sol·licitar certificats de naixement per via electrònica amb segell electrònic de la Direcció General dels Registres i del Notariat a partir de les dades contingudes a la base central de les persones inscrites en els Registres Civils. Aquest tipus de certificats amb segell electrònic es poden sol·licitar amb o sense certificat digital.

Informació relacionada

Data d'actualització:  01.02.2018