Vull reduir la factura elèctrica
reduir-factura-electrica
  • Imprimeix

La facturació per hores

Fins al 31 de desembre de 2018, les empreses distribuïdores han de substituir els comptadors analògics d'electricitat amb una potència igual o inferior a 15 kW pels comptadors digitals, connectats a la xarxa i telegestionats per l’empresa. Aquesta substitució progressiva la fan els tècnics de l’empresa i és gratuïta per als usuaris.

Quan ja estiguin instal·lats, les companyies elèctriques podran facturar els rebuts de la llum calculats amb un preu diferent segons l'hora del dia, el model conegut com a facturació per hores.

Cal tenir en compte que només es podrà aplicar quan, a més de tenir un comptador digital connectat a la xarxa i telegestionat, el consumidor tingui contractada la tarifa del preu voluntari per al petit consumidor, que és el preu fixat per a contractes del mercat regulat (amb una comercialitzadora de referència) amb una potència inferior a 10 kW.

A aquells usuaris que encara no disposen d’un comptador digital o que el tenen sense que estigui integrat a la xarxa se’ls aplica una estimació del consum, d’acord amb un patró basat en la distribució del consum de la mitjana dels clients durant el dia: el perfil de consumidor mig. 

Impacte de la facturació per hores a la factura

Un cop que es disposi del comptador digital i estigui connectat a la xarxa de l'empresa, el càlcul de la facturació segons l'oscil·lació del preu del kilowatt cada hora tindrà un impacte relatiu sobre l'import total que es recull a la factura. I és que el terme d'energia, és a dir la quantitat variable a pagar per l'energia consumida, només representa prop del 37% de l’import de la factura elèctrica.

La resta de conceptes que s'inclouen a la factura són:

  • El terme fix de la potència, la quantitat fixa a pagar a la companyia elèctrica, independentment del consum. Es paga per poder disposar de la potència que s'ha contractat sempre que es necessiti. L'import s'obté multiplicant la potència contractada per un coeficient determinat pel govern de l'Estat i pel nombre de dies que correspon a la factura.
  • Impost especial sobre l'electricitat, determinat per llei.
  • Lloguer dels equips de mesura (si és que es té els comptadors en règim d'arrendament).
  • IVA del 21%.

Actualment al voltant d’un 25% del que es paga pel subministrament elèctric són impostos, mentre que el 38% són costos regulats del sistema que es paguen a través del terme de potència (uns diners fixos per cada kW contractat) i dels peatges (segons el consum). S'ha de tenir en compte, a més, que el terme fix del rebut (potència) s’ha encarit un 90%, mentre que el preu del kW (part variable) ha baixat. 

Què costa l'electricitat cada dia?

L’aplicació del sistema de facturació per hores suposa que el consumidor disposa de més informació sobre el preu del kW cada hora i, així, podrà adoptar comportaments de consum més eficients: consumir menys en una determinada hora per utilitzar més energia en una altra hora en què sigui més barata.

La factura es calcula segons el consum que es faci cada hora i del preu que marqui en aquell moment el mercat majorista d’electricitat, conegut com a pool. El preu per a cada dia estarà disponible un dia abans, a partir de les 20.15 hores, al web de Red Eléctrica de España

Com a pauta general, els preus són més baixos en les hores en què hi ha menys demanda (des de la matinada fins al migdia) i més alts quan hi ha més consum, és a dir a la tarda i fins a les 23 hores. Tot i això, es poden produir moltes oscil·lacions, si per exemple bufa molt vent i l'energia eòlica fa baixar el preu o si s'aprofita l'energia generada amb aigua.

Si encara es calcula el cost de l'elecricitat en base a perfils de consum, l'operador del sistema (Red Eléctrica de España) facilita la comprovació del preu de l'energia facturada segons el peatge d'accés i el període de facturació.

Tarifes amb discriminació horària

Quan es contracta l’electricitat, la tarifa d’accés està determinada per la potència contractada: tarifes 2.0 (potència inferior a 10kW), les 2.1 (entre 10 i 15kW) i la 3.0 (superior a 15kW, en baixa tensió).

Entre les tarifes 2.0 i 2.1 es pot escollir entre una tarifa general o bé una tarifa amb discriminació horària (DHA).

Les tarifes de discriminació horària tenen preus diferents segons l'hora del dia. En el cas de les tarifes 2.0 DHA, el preu de l'electricitat es distribueix en dues franges horàries en què l'electricitat es paga més (hores punta) i en què es paga menys (hores vall). Difereixen segons si és estiu o hivern:

Tarifa

Estiu

Hivern

Punta

13-23 h

12-22 h

Vall

23-13 h

22-12 h


El preu vall de la 2.0 DHA  és un 53% més barat que el que el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC) sense discriminació horària i el preu punta és un un 21,5% més car

Es calcula que si es pot concentrar un 27% del consum total de l'electricitat durant les hores més barates (preu vall) ja surt a compte contractar la DHA. Això significa que caldria desplaçar la utilització d'electrodomèstics com la rentadora, l'assecadora i el rentavaixelles a les nits, i fins a les 12 h o les 13 h (segons sigui horari d'hivern o d'estiu). En canvi, si l'habitatge té cuina elèctrica, per exemple, serà difícil no utilitzar-la entre l'esmorzar i el sopar, per tant durant les hores punta. En aquest cas, probablement serà millor mantenir la tarifa del PVPC.

També hi ha discriminació horària en 3 períodes: són les tarifes 2.0 DHS i 2.1 DHS en què el consumidor disposa de 10 hores diàries de preu punta, 8 hores de preu vall i 6 hores diàries de preu supervall. El període punta és entre les 13 i les 23 hores; el període supervall entre la 1 de la matinada i les 7 del matí; la resta correspon al període vall.

Demanar el canvi a una DHA costa 9,04 €.

ATENCIÓ: Es pot sol·licitar una tarifa amb discriminació horària sigui quina sigui la modalitat de contractació. Cal tenir en compte que un cop que estiguin establerts i activats els comptadors intel·ligents, la discriminació horària ja no serà necessària perquè es facturarà el preu real de mercat horari.

Data d'actualització:  13.06.2016