Vull accedir a la informació pública
Vull accedir a la informació pública
  • Imprimeix

Vull accedir a la informació pública

L’Administració està obligada per llei a ser transparent. Això significa, entre d’altres aspectes, que ha de facilitar de manera proactiva —per tant, sense necessitat de demanda expressa— informació sobre la seva organització, funcionament, presa de decisions més importants i gestió dels recursos públics. Aquests continguts o documents els ha elaborat l’Administració o bé els té perquè d’altres subjectes els hi han subministrat.

D’aquesta manera, s’ha de fer pública la informació necessària perquè la ciutadania en pugui avaluar la gestió. I ho ha de fer oferint aquestes dades de manera que resultin comprensibles per a la ciutadania. Les dades han de ser actualitzades, veraces i accessibles per a persones amb discapacitat i preferentment reutilitzables. S'entén per informació reutilitzable la que l'Administració pública ha generat i amb la qual persones, empreses i organitzacions poden crear nous productes i/o serveis per a altres públics o destinataris.

A Catalunya, els ciutadans poden demanar qualsevol tipus d’informació que les Administracions hagin elaborat o que tinguin per l'exercici de les seves funcions, en aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És el que s’anomena dret d’accés a la informació pública.

L’instrument per fer accessible la informació a la ciutadania és el portal de la Transparència, un espai web on s’ha de publicar la informació de les administracions públiques. Hi ha dos portals de transparència: el de la Generalitat de Catalunya, Transparència gencat, que recull les dades d’aquesta Administració i dels organismes que en depenen, i el que aplega la informació dels altres subjectes de tot Catalunya, Transparència Catalunya, —a més de l’Administració de la Generalitat, també l’Administració local, les universitats públiques, els partits polítics i l’Administració corporativa (col·legis professionals, cambres de comerç i acadèmies), les organitzacions empresarials i sindicals, les associacions, fundacions i altres entitats privades i els grups d’interès professionals.

En concret, la informació que s’ha de fer pública proactivament al portal de la Transparència (l’anomenada publicitat activa) és la següent:

- L’organització institucional i l’estructura administrativa, per exemple la relació d’alts càrrecs i directius.

- La gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial.

- Les decisions i les actuacions amb una rellevància jurídica, com per exemple aquelles normatives que es troben en fase d’informació pública.

- La plantilla, la relació de llocs de treball i el règim retributiu.

- Els procediments administratius del seu àmbit de competències, amb les resolucions de rellevància.

- Els contractes i els convenis.

Les subvencions i els ajuts públics.

- Els informes i els estudis. Els plans, els programes i les memòries generals, com el Pla de Govern.

- La informació estadística i la informació geogràfica.

- Les matèries i les actuacions la publicitat de les quals s’estableixi per norma, com les memòries de la publicitat institucional.

- Qualsevol matèria d’interès públic, i les informacions que siguin demanades amb més freqüència per via de l’exercici del dret d’accés a la informació pública.

Però a més de la informació que es pot trobar en aquests dos portals, els ciutadans també tenen dret a sol·licitar la informació pública que considerin del seu interès. És l'anomenat dret d'accés a la informació pública.