Vull casar-me pel civil
Vull casar-me pel civil
  • Imprimeix

Descripció i requisits previs

Què és el matrimoni civil i quins són els requisits que heu de complir per contraure matrimoni

Què és el matrimoni?

És la unió entre dues persones d'acord amb el que preveu la llei. Amb aquesta unió es crea un vincle de vida comú entre els cònjuges del qual se'n deriven conseqüències jurídiques d'àmbit personal i econòmic.
Els cònjuges tenen en el matrimoni els mateixos drets i deures: respectar-se i ajudar-se mútuament i actuar en interès de la família.

Qui pot contraure matrimoni?

Tots els ciutadans teniu dret a contraure matrimoni conforme a les disposicions que conté el Codi Civil. Ho podeu fer tant dins o fora de l'Estat espanyol, davant del jutge/essa, l'alcalde/essa o funcionari/ària designat o en la forma religiosa legalment prevista.
No poden contraure matrimoni:

  1. Els menors d'edat no emancipats (cal ser major de 16 anys i viure independentment dels pares).
  2. Les persones que estiguin lligades amb vincle matrimonial.
  3. Els parents en línia recta per consanguinitat o adopció.
  4. Els col·laterals per consanguinitat fins al tercer grau. Amb tot, el jutge de primera instància pot dispensar d'aquest impediment amb justa causa i a instància de part.
  5. Els condemnats com a autors o còmplices de la mort dolosa del cònjuge de qualsevol d'ells. No obstant, el Ministeri de Justícia pot dispensar d'aquest impediment a instància de part.
  6. Disminuïts psíquics. No obstant, si l'instructor estima que algun dels contraents està afectat de deficiències o anomalies psíquiques, obtindrà del Metge del Registre Civil o del seu substitut el dictamen facultatiu oportú que declari l'aptitud per prestar el consentiment.

Quins són els efectes de contraure matrimoni?

Si decidiu contraure matrimoni cal tenir en compte els seus efectes:

  1. Cada un dels cònjuges ha de contribuir a les despeses familiars d'acord amb els seus ingressos i si no n'hi ha prou, en proporció als respectius patrimonis.
  2. S'entén per règim econòmic matrimonial el conjunt de normes que regulen els aspectes econòmics del matrimoni. Pot ser pactat pels cònjuges en el moment de contraure matrimoni, o en qualsevol moment posterior, mitjançant capítols matrimonials . A Catalunya, si no s'ha pactat res, el règim és de separació de béns.

En què consisteix el règim de separació de béns?

Cada cònjuge té la propietat i l'administració dels seus béns, tant dels que tenia abans del matrimoni com dels adquirits durant el matrimoni. Cadascú respon dels seus drets.

Informació relacionada

Data d'actualització:  02.11.2018