Vull casar-me pel civil
Aprendre català
  • Imprimeix

Inscripció del matrimoni i llibre de família

Inscriure's al Registre Civil i rebre el llibre de família

Què és?

La inscripció dóna fe de l'acte del matrimoni i de la data, hora i lloc en què es contreu. És el mitjà de prova conforme s'ha realitzat el matrimoni i és el títol que legitima l'estat civil de casat/ada. El matrimoni produeix efectes civils des de la seva celebració i per al ple reconeixement d'aquests drets cal que estigui inscrit al Registre Civil.

Qui ho fa?

El jutge/essa, alcalde/essa o funcionari/ària davant el qual se celebra el matrimoni estén la inscripció o l'acta corresponent amb la seva signatura i la dels contraents i testimonis del casament. Un cop realitzada aquesta inscripció o estesa l'acta, el jutge/essa, alcalde/essa o funcionari/ària entrega als dos contraents el document acreditatiu del matrimoni, que és el llibre de família.

Què s'inscriu al llibre de família?

El llibre de família certifica:

  1. El matrimoni.
  2. El règim econòmic dels cònjuges.
  3. El naixement dels fills comuns.
  4. Els fills adoptats conjuntament per tots dos contraents.
  5. La defunció dels esposos.
  6. La nul·litat, divorci o separació del matrimoni.


En el cas de perdre el Llibre de Família podeu demanar un duplicat. Per fer-ho, cal que un dels cònjuges s'adreci al registre civil amb el seu DNI i ho demani.

Data d'actualització:  18.02.2011