Vull casar-me pel civil
Aprendre català
 • Imprimeix

Tramitació de l'expedient al Registre Civil

Procediment previ a la celebració del matrimoni

Què és?

És el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en l'expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establerts al Codi Civil per contraure matrimoni.

On es tramita?

Els tràmits per al matrimioni civil s'han d'iniciar sempre al Registre Civil del municipi on estiguin domiciliats o tinguin la residència habitual un o els dos futurs contraents. Si estan domiciliats en poblacions diferents podran escollir la que més els convingui.

Informació relacionada

Quina és la documentació necessària?

En cas que inicieu el procés de tramitació heu d'aportar la següent documentació:

 1. Sol·licitud de matrimoni (facilitada pel Registre Civil).
 2. Fotocòpia dels dos DNI, o si escau, del passaport o la targeta de residència, i llibre de família en cas tenir fills comuns.
 3. Certificat literal de naixement actualitzat i expedit pel Registre Civil de la localitat de naixement d'ambdós interessats.
 4. Certificat d'empadronament amb data d'emissió inferior a tres mesos. El certificat d'empadronament l'expedeix l'ajuntament.

 

Documentació específica:

 1. En el cas de ser persones vídues, heu d'aportar el certificat del vostre matrimoni anterior i certificat de defunció del cònjuge.
 2. En el cas de les persones divorciades o de matrimonis anul·lats, heu d'aportar el certificat literal del matrimoni anterior, on hi constarà la inscripció marginal de divorci o anul·lat.
 3. En el cas dels menors d'entre 14 i 16 anys heu d'obtenir prèviament la dispensa de l'impediment de prohibició d'edat, tramitat en el Registre Civil. Els menors d'entre 16 i 18 anys heu d'obtenir l'emancipació per concessió dels vostres pares o dels que n'ostentin la vostra pàtria potestat. Un cop emancipats, heu d'aportar certificació literal de naixement amb inscripció marginal d'emancipació.
 4. En el cas dels estrangers heu d'aportar un certificat del vostre consolat o ambaixada acreditant la vostra inscripció i el seu estat civil. Us heu d'informar al vostre consolat o ambaixada corresponent si, a més, heu de presentar un certificat de capacitat matrimonial. Tots els documents estrangers els haureu de presentar degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat.

 

On s'ha de presentar la documentació necessària?

 1. Presencialment a la secció de matrimonis del Registre Civil corresponent, o bé podeu trametre-ho per correu a l'adreça del Registre Civil corresponent.
 2. Generalment, qualsevol persona pot presentar la documentació i no cal que la presentin les persones interessades. En tot cas, informeu-vos-en al Registre Civil corresponent.

Compareixença amb testimoni

 1. Un cop examinada la documentació presentada, el/la jutge/essa encarregat dicta providència per mitjà de la qual obre expedient matrimonial i assenyala dia i hora en què han de comparèixer els dos interessats.
 2. Cal portar els originals del DNI, passaport o targeta de residència, i anar acompanyats per un testimoni major d'edat que els conegui (pot ser familiar o amic). La citació es remet per correu al domicili o adreça indicada a la sol·licitud.
 3. Els contraents hauran de manifestar sota declaració jurada el seu estat civil i el testimoni haurà de testificar sobre la veracitat dels extrems continguts en l'escrit de la sol·licitud.

Conclusió de l'expedient

 1. El jutge encarregat del Registre Civil és qui dicta la resolució de l'expedient. Si finalment aquest resulta aprovat i complet, queda autoritzada la celebració del matrimoni.
 2. L'expedient matrimonial i la relació de dades de tots dos cònjuges s'envia directament a l'autoritat davant de la qual tindrà lloc la cerimònia o bé es pot recollir presencialment al Registre Civil el dia que us indiquin.
Data d'actualització:  18.02.2011