Vull comprar un habitatge
vull comprar un habitatge
 • Imprimeix

Despeses de la compravenda

Estimació de les diverses despeses de tot el procés i a qui correspon pagar-les

Les despeses de la compravenda es reparteixen entre el venedor i el comprador.

Despeses a càrrec del venedor

 1. Les derivades d'un crèdit hipotecari per finançar la construcció, en una obra nova.
 2. Les imputables a l'escriptura d'obra nova i de divisió horitzontal de l'immoble d'obra nova.
 3. L'impost sobre l'increment del valor del terreny o la plusvàlua, en tots els casos.
 4. Les derivades de la intervenció d'un agent immobiliari, en tots els casos.
 5. Les de connexió dels accessos als subministres generals.
 6. Les derivades de l'obtenció dels documents que ha de lliurar el comprador.

Si no es pacta el contrari, l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans (plusvàlua municipal) és a càrrec del venedor.

Despeses a càrrec del comprador

 1. El preu de compra de l'habitatge.
 2. Les despeses de l'escriptura del crèdit hipotecari, si n'hi ha.
 3. L'IVA, el 10% del cost de l'habitatge si es tracta d'una obra nova o l'impost sobre transmissions patrimonials si és un habitatge de segona mà (a Catalunya és del 10%).
 4. La minuta del notari davant el qual s'atorga l'escriptura pública de compravenda.
 5. Les despeses de la inscripció en el Registre de la Propietat i les despeses d'aquesta gestió, si la fa un tercer.
 6. Si se sol·licita un préstec hipotecari, hi ha unes despeses d'obertura del préstec.
 7. Les despeses d'alta i/o canvi del titular dels serveis d'aigua, de llum, de gas, etc.
 8. L'assegurança, com a mínim, dels riscos que derivin de causes fortuïtes, de força major i de danys a tercers.

Despeses a càrrec de l'entitat financera

Des del 10 de novembre de 2018, l'impost d'actes jurídics documentats l'ha de pagar el banc que concedeix la hipoteca.

Informació relacionada

 • Reial Decret de 17/2018

  de 8 de novembre, que modifica el Text refós de la Llei de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Cronologia de les despeses a tenir en compte

El valor de cada despesa és orientatiu i pot variar per molts factors.

 1. Despeses prèvies
  La compra de qualsevol habitatge que es pagui mitjançant un crèdit hipotecari genera unes despeses extres independentment del fet que es concedeixi o no:
  • La taxació de l'habitatge: un expert independent farà un peritatge de l'immoble per a l'entitat financera. Normalment la certificació no valdrà per sol·licitar el préstec en una altra entitat.
  • Comprovació en el Registre de la Propietat: serveix perquè el banc tingui la seguretat que l'habitatge està lliure de càrrecs abans de concedir la hipoteca. Un cop s'hagin comprovat aquestes dades, es formalitzarà el préstec hipotecari en un termini que acostuma a variar entre 15 dies i un mes.
 2. Despeses de l'escriptura de compravenda
  • Despeses de notaria: aquesta despesa es produeix en efectuar l'escriptura de l'habitatge davant de notari. L'import varia segons el preu de la venda, però també hi influeixen altres factors com l'extensió de l'escriptura, el nombre de còpies que se sol·liciten o l'existència d'operacions paral·leles, com la subrogació en una hipoteca preexistent o el fet d'afegir clàusules extraordinàries. Els notaris cobren segons un aranzel fixat pel govern, fet que suposa que tots tenen les mateixes tarifes.
  • Despeses d'inscripció en el Registre de la Propietat: són les derivades d'inscriure l'escriptura realitzada en el Registre de la Propietat. La seva quantia és proporcional a l'import escripturat i es cobra un aranzel fixat per l'Estat. Tot i això, variarà segons el municipi on s'hagi de registrar l'habitatge, la zona del municipi i els metres quadrats.
  • Despeses de gestoria:  són els honoraris del gestor per a la realització de tots els tràmits necessaris per a la liquidació d'impostos i la inscripció en el Registre de la Propietat.
  • Assegurança de danys de l'habitatge:
   N'hi ha tres tipus bàsics:
   • Assegurança de danys de l'habitatge és obligatòria per llei una assegurança de cobertura sobre l'habitatge en cas de contractar un préstec hipotecari. Cobreix només el continent (l'estructura). En cas de pèrdua total de l'immoble, l'asseguradora liquidarà el deute pendent a l'entitat financera i la resta fins a l'import cobert es lliurarà a l'assegurat.
   • Assegurança de multirisc de l'habitatge: inclou tant el continent com el contingut (des d'electrodomèstics, joies i mobles fins a la responsabilitat civil a tercers).
   • Assegurança de vida o amortització de préstec: cobreix les contingències de defunció, invalidesa absoluta i invalidesa permanent. Normalment no cobreix la invalidesa parcial.
  • Impostos
   • IVA (impost sobre el valor afegit): s'aplicarà només en el cas dels habitatges nous (primera transmissió). L'import es calcula aplicant un percentatge sobre el preu escripturat. Aquest percentatge és del 10% en habitatges lliures o de protecció oficial, i del 4% en habitatges qualificats de protecció oficial de règim especial.
   • Impost sobre transmissions patrimonials: s'aplicarà només en els lliuraments d'habitatges de segona mà o posteriors transmissions. El seu import és el 10% sobre el preu escripturat. 
   • Plusvàlua: varia depenent de les característiques de l'habitatge i dels municipis i comunitats autònomes on s'ubiqui. El venedor és, legalment, l'obligat al pagament.
 3. Despeses de constitució de la hipoteca
  A diferència de l'apartat anterior, aquestes despeses es calculen a partir de l'import del préstec demanat i no de l'import escripturat de l'habitatge que es vol finançar:
  • Despeses de notaria: només varia pel fet que la quantia depèn del capital garantit.
  • Despeses d'inscripció en el Registre de la Propietat: despeses derivades d'inscriure la hipoteca en el Registre. Aquestes tarifes estan regulades oficialment i s'apliquen calculant la base liquidable del préstec.
  • Despeses de gestoria: despeses ocasionades per la tramitació de l'escriptura del préstec davant d'Hisenda i la seva inscripció en el Registre de la Propietat.
Data d'actualització:  12.11.2018