Vull crear una cooperativa
mans agafades
  • Imprimeix

Constituir una cooperativa (procediment exprés)

Què és?

El procediment exprés redueix i facilita els tràmits necessaris de manera que els emprenedors puguin constituir la cooperativa en el termini màxim de dos dies hàbils següents al dia en què entrin en el registre competent els documents preceptius per a la constitució de la cooperativa.

Requisits

Per poder sol·licitar inscriure una cooperativa pel procediment exprés, a més dels requisits generals de les cooperatives, s’han de complir els requisits següents:

Han de ser cooperatives de primer grau: de treball associat, de serveis, agràries o de consumidors i usuaris, en què el nombre de socis no sigui superior a deu.

L'escriptura pública de constitució ha de contenir els estatuts socials específics i simplificats aprovats per ordre del conseller per a aquesta modalitat de creació de cooperatives.

L’escriptura pública ha de fer constar expressament que la cooperativa opta pel procediment exprés d’inscripció.

Data d'actualització:  30.09.2016