Vull crear una cooperativa
mans agafades
 • Imprimeix

La constitució de la cooperativa

Sol·licitud de certificació negativa de denominació social

La certificació negativa de nom és una sol·licitud que serveix per comprovar que no existeix cap cooperativa amb el mateix nom, o un de similar. Per realitzar aquest tràmit s'ha d'adreçar al Registre Central de Cooperatives de Catalunya. El nom escollit es reserva durant 12 mesos, és a dir, en aquest termini màxim comptador des de la data d’expedició de la certificació s’ha d'haver presentat a inscripció la societat en el registre competent de cooperatives. A més, cal tenir en compte que un cop expedida la certificació de nom, té una vigència de quatre mesos per incorporar-se a l’escriptura de constitució.

Informació relacionada

Reunió de l'assemblea constituent

L’assemblea constituent és la reunió de tots els socis i sòcies de la cooperativa que decideixen formalment crear una cooperativa i fan constar en acta els acords, que han d’estar signats per totes les persones que assisteixen a l'esmentada assemblea constitutiva.

El contingut mínim dels acords de l’acta de constitució són:

 • La declaració de la voluntat constitutiva.
 • La designació dels representants per a la tramitació. Persones amb facultats per realitzar els actes necessaris durant la constitució de la cooperativa fins al moment de la inscripció al Registre de Cooperatives.
 • L'aprovació dels estatuts socials.
 • El nomenament del primer Consell Rector.
 • El nomenament d’interventors de comptes, en el cas que es prevegi la figura al text estatutari.

Una vegada adoptats, almenys, aquests acords, es redactarà i se signarà l’acta de l’assemblea constitutiva de la cooperativa indicant-hi el lloc i la data, per poder procedir a la inscripció d’aquesta constitució al Registre de Cooperatives.

Redacció dels estatuts socials

La redacció dels estatuts socials és el resultat de l'assemblea constituent dels socis fundadors. Als estatuts socials es determina la forma de funcionament de la societat, així com l’objecte social, el domicili social i el capital social.

Dipòsit del capital social a una entitat bancària

Un cop celebrada l'assemblea constituent s’ha d’obrir un compte bancari en una entitat financera amb l’objectiu de dipositar les aportacions econòmiques dels socis al capital social. El compte bancari s’obrirà a nom de “..., SCCL”, afegint-hi els mots “en constitució”. En el moment de fer el dipòsit, cal aportar el Certificat de denominació social.

Escriptura pública de constitució

Els socis o sòcies fundadors atorguen l’escriptura de constitució de la societat davant notari, aprovant els estatuts i designant les persones que formaran part de l'òrgan de l’administració.
Tots els socis i sòcies constituents han d’anar al notari per tal de signar l’escriptura pública de constitució.

L'escriptura pública de constitució haurà de contenir:

 • Acta de l'assemblea constituent de la cooperativa en la qual s'aprovin els estatuts socials i es reculli la manifestació, pel representant o representants de la cooperativa, de la voluntat de constituir-la, les persones designades per tramitar la constitució de la cooperativa projectada, i la relació de persones que formaran el Consell Rector i, si escau, el nom de les persones que ocupin la intervenció de comptes i la resta d'òrgans socials estatutàriament obligatoris.
  L'acta de constitució haurà d'estar signada per totes les persones fundadores i hi haurà de constar la llista d'aquestes amb els noms i les dades d'identificació fiscal.
 • Els estatuts socials, els quals han de regular, com a mínims els continguts mínims establerts a l’article 16 de la Llei de cooperatives de Catalunya.
 • Les aportacions socials que hagi subscrit cada persona sòcia i la manera com hagin estat desemborsades.
 • Certificació vigent de denominació social de cooperativa, emesa per la persona encarregada del Registre Central de Cooperatives de Catalunya.
 • Certificació de l’ingrés en una entitat de crèdit, a nom de la societat en constitució, del capital social mínim establert estatutàriament.

Liquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Cal liquidar l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. És un impost de naturalesa directa que grava, entre d’altres, les operacions de constitució de les societats. Les cooperatives n’estan exemptes però, no obstant això, han de presentar igualment la documentació indicant-ho.

Sol·licitud provisional del CIF

Una vegada el notari lliura una còpia autèntica i una còpia simple de l’escriptura de constitució de la societat, el pas següent és dirigir-se a l’Agència Tributària per tal d’obtenir el codi d’identificació fiscal (CIF). 

Inscripció en el registre de cooperatives i sol·licitud del CIF definitiu

Si es tracta de la constitució d'una cooperativa, s'ha d'inscriure a la Delegació Territorial del Registre de Cooperatives corresponent al seu domicili social. Si es tracta d'una cooperativa de segon grau, la inscripció correspon al Registre Central de Cooperatives de Catalunya del Departament d'Empresa i Ocupació.

La documentació que cal presentar al Registre és la següent:

 • L'escriptura pública de constitució autèntica.
 • L'autoliquidació de l’ITPAJD (exempt).
 • El codi d'identificació fiscal (CIF).
 • Sol·licitud de qualificació i inscripció al Registre de Cooperatives.
El Registre, en un termini de 3 mesos, ha d'emetre una resolució després d'haver fet la qualificació jurídica dels documents. Si no hi ha resolució expressa del Registre en el termini esmentat, la sol·licitud s'ha d'entendre estimada per silenci positiu.

Una vegada la cooperativa estigui inscrita al Registre, cal sol·licitar el CIF definitiu a l'Agència Tributària corresponent: a partir d'aquest moment ja es pot operar com a societat cooperativa sense els mots "en constitució". En aquest cas s'utilitzarà el model 036 indicant en l'apartat "sol·licitud de NIF definitiu, disposant de NIF provisional".

Data d'actualització:  23.12.2015