Vull crear una cooperativa
mans agafades
  • Imprimeix

La posada en marxa

Alta de l'Impost d'Activitats Econòmiques

Per operar en el mercat i per iniciar l’activitat empresarial, cal donar-se d’alta en aquest impost. La declaració d’alta es presenta a Hisenda o a l’ajuntament del municipi on es portarà a terme l’activitat principal.

Actualment, s’eximeix del pagament dels 2 primers períodes impositius de l’IAE els que inicien la seva activitat. Així mateix, n’estan exemptes les cooperatives que tinguin un volum d’operacions inferiors a 1 milió d’euros anuals. A més, les cooperatives tenen una bonificació de fins al 95% de la quota després dels exercicis en què es gaudeix de l’exempció, com a conseqüència del que estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, de règim fiscal de cooperatives.

Inscripció i alta a la Seguretat Social

Es tracta d’un acte administratiu pel qual la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna a l’empresari un número (Codi de Compte de Cotització) que identifica i controla el compliment de les seves obligacions davant el sistema de la Seguretat Social.

Al codi de compte de cotització (CCC) principal es vincularan tots els altres que es puguin assignar a un empresari. L’empresari ha de sol·licitar un CCC en cadascuna de les províncies on desenvolupi la seva activitat, així com en aquells casos en què sigui necessària la identificació de col·lectius de treballadors amb peculiaritats de cotització.

Tant els socis treballadors com els socis de treball s’han d’inscriure obligatòriament a la Seguretat Social.

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat gaudiran dels beneficis de la Seguretat Social. Als estatuts socials la cooperativa podrà triar entre les modalitats següents:

  • que els socis siguin assimilats a treballadors per compte aliè, en aquest cas les cooperatives quedaran integrades al règim general o a algun dels règims especials segons procedeixi en funció de l’activitat.
  • o bé que els socis siguin treballadors autònoms en el règim especial corresponent.

Els socis de treball de totes les cooperatives de primer i segon grau i els socis treballadors de les cooperatives d’explotació comunitària de la terra seran sempre assimilats als treballadors per compte aliè a efectes de la Seguretat social.

Ni als socis treballadors ni als socis de treball se'ls apliquen les normes de cotització i prestacions del Fons de Garantia Salarial.

Centre de treball

Les empreses que procedeixin a l'obertura d'un centre de treball o reprenguin les activitats després d'alteracions, ampliacions o transformacions importants han de comunicar-ho al Servei Territorial corresponent del Departament d'Empresa i Ocupació o a les Oficines de Gestió Empresarial (OGE).

S'entén per centre de treball el que constitueix una unitat productiva autònoma, és a dir, que crea, procura o fabrica un objecte o que presta un servei que té una organització específica, tant de béns com de persones. En general, és centre de treball cada lloc on es pot trobar la persona treballadora per raó de la seva feina. Així, també es considera centre de treball l'indret on es fa un muntatge o una construcció.

Informació relacionada

Data d'actualització:  23.12.2015