Vull crear una cooperativa
mans agafades
 • Imprimeix

Què és una cooperativa

Definició

Una cooperativa és una empresa formada per persones (físiques o jurídiques) que s’uneixen de forma voluntària per satisfer les necessitats i les aspiracions econòmiques, socials i culturals en comú mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió democràtica. Es constitueix amb un mínim de dos socis o sòcies que hauran de realitzar l'activitat cooperativitzada que correspongui segons la classe de cooperativa. S'exceptuen les cooperatives de consumidors i usuaris i les cooperatives de segon grau que han d’estar integrades per un mínim de deu persones físiques sòcies.

En el termini de cinc anys a comptar des de la data de la constitució, les cooperatives inicialment constituïdes amb dos socis n'han d'incorporar un tercer segons el que preveu la Llei de cooperatives, llevat del soci temporal. A partir del cinquè any, aquestes cooperatives han de notificar i acreditar davant del Registre General de Cooperatives que han incorporat un tercer soci; si no ho compleixen, la cooperativa s'ha de dissoldre.

Les cooperatives de segon grau han d'estar integrades per un mínim de dues persones jurídiques, una de les quals, almenys, ha d'ésser una cooperativa en actiu.

La Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives, article 109 classifica les cooperatives en les classes següents:

 • Cooperatives agràries 
 • Cooperatives marítimes, fluvials i lacustres 
 • Cooperatives d'assegurances 
 • Cooperatives de consumidors i d'usuaris
 • Cooperatives de crèdit
 • Cooperatives d'ensenyament 
 • Cooperatives d'habitatges 
 • Cooperatives sanitàries 
 • Cooperatives de serveis 
 • Cooperatives de treball associat 
 • Cooperatives integrals

D’altra banda, la disposició addicional tercera de la Llei 12/2015 preveu les anomenades cooperatives de foment empresarial, que tenen per objecte social prioritari el suport a la creació i al creixement d’activitats econòmiques i socials desenvolupades per nous emprenedors. Tanmateix, aquesta classe de cooperativa s’ha de regular per reglament de manera que, fins que no es reguli, no es poden crear ni inscriure al Registre de Cooperatives.

Informació relacionada

Principis i valors del cooperativisme

 1. Adhesió voluntària i oberta: les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces d'utilitzar-ne els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense cap tipus de discriminació.
 2. Gestió democràtica per part dels socis: les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, que tenen igualtat de drets i deures (una persona, un vot) i participen activament en la definició de les polítiques i en la presa de decisions. Els homes i les dones escollits per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant els socis.
 3. Participació econòmica dels socis: els socis contribueixen equitativament al capital de les cooperatives i el gestionen democràticament. Per ser soci d’una cooperativa cal realitzar una aportació de capital.
  Una part dels excedents obtinguts s’ha de destinar al desenvolupament de la mateixa cooperativa, per tal d’assegurar-ne la viabilitat a llarg termini. Una altra part s’ha de destinar a la formació dels membres de la cooperativa i al suport a altres cooperatives. Aquestes reserves són de propietat col·lectiva, és a dir, no distribuïbles entre els cooperativistes. Finalment, una part dels excedents obtinguts es pot destinar a compensar la participació de les persones sòcies en l’activitat cooperativa.
 4. Autonomia i independència: les cooperatives són organitzacions autònomes d'autoajuda gestionades pels seus socis. Si firmen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic per part dels seus socis i mantinguin l'autonomia cooperativa.
 5. Educació, formació i informació: les cooperatives han de destinar una part dels seus excedents a la formació de les persones membres de la cooperativa, per tal d’assegurar que totes elles entenen bé la complexitat i riquesa de les cooperatives i tenen les habilitats necessàries per dur a terme les seves responsabilitats amb eficàcia. Les cooperatives se senten responsables d’informar i divulgar el cooperativisme.
 6. Cooperació entre cooperatives: les cooperatives poden assolir el seu màxim potencial mitjançant la col·laboració pràctica de les unes amb les altres, tant en l’àmbit local com en l’àmbit internacional.
 7. Interès per a la comunitat: les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats en els àmbits econòmic, social, cultural i ecològic, mitjançant polítiques aprovades pels seus socis.

Fiscalitat

Les societats gaudeixen d’uns beneficis fiscals propis que han de servir per fomentar la seva activitat.

Les cooperatives podran trobar-se en 3 situacions fiscals:

Protegides: 

Tindran la consideració de cooperatives protegides les que s’ajustin als principis i a les disposicions de la Llei 12/2015 de cooperatives de Catalunya, del 9 de juliol, i la Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives, art. 2, 6 i 33.

Especialment protegides: 

Quan compleixen tots els requisits legals per tenir-ne la condició. A més de tributar al 20% pels resultats cooperatius i al tipus general per als extracooperatius, redueixen la quota de l’impost de societats en el 50%. (Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives, art. 2, 7, 8 i 34).

Sense protecció fiscal:

Quan es troben afectades per alguna de les causes d’exclusió total del règim de protecció fiscal. En els comptes anuals aprovats per l’assemblea general, la cooperativa ha d’informar sobre el compliment de totes les condicions que permetin tenir la protecció aplicada o les causes que han donat lloc a la pèrdua de protecció fiscal. (Llei 20/1990, de règim fiscal de cooperatives, art. 13).

Els beneficis fiscals establerts per la Llei 20/1990 són els següents:

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: 

Exempció total en les operacions següents:

 • a) Constitució, ampliació de capital, fusió i escissió.
 • b) Constitució i cancel·lació de préstecs.
 • c) Adquisicions de béns i de drets vinculats al compliment del que estableix l’objecte social. Aquest benefici és propi de les cooperatives de treball especialment protegides.

Impost sobre societats:

S’apliquen els tipus impositius següents:

 • a) A la base positiva o negativa, corresponent als resultats cooperatius: el tipus del 20%.
 • b) Llibertat d’amortització dels elements d’actiu fix nous amortitzables adquirits en el termini de 3 anys des de la inscripció de la cooperativa en el Registre.
 • c) A la quota íntegra, una reducció del 50%. Aquest benefici és propi de les cooperatives de treball especialment protegides.

Impost sobre activitats econòmiques:

Les cooperatives tenen una bonificació permanent del 95% de la quota de l’IAE i els seus recàrrecs. L’alta de l’activitat econòmica obligatòria per a totes les persones físiques o jurídiques que duen a terme activitat econòmica, malgrat que les que tenen una facturació anual inferior a 1 milió d’euros estan exemptes del pagament de l’impost.

Data d'actualització:  25.05.2018