Vull crear una societat laboral
Icones de persones
  • Imprimeix

La constitució de la societat laboral

Sol·licitud de certificació negativa de denominació social

Sol·licitud per comprovar que no existeix cap altra empresa registrada amb el mateix nom o amb un nom similar al triat. Ha d'incloure la indicació "societat anònima laboral" o "societat limitada laboral" o "societat de responsabilitat limitada laboral" o la seva abreviatura (SAL o SLL o SRLL). Per realitzar aquest tràmit s'ha d'adreçar a la secció de denominacions del Registre Mercantil Central.
La denominació social sol·licitada queda registrada a nom de la persona interessada per un termini de sis mesos però té una vigència de tres mesos, durant els quals s'ha de lliurar l’escriptura pública de constitució. És a dir, la denominació es concedeix durant sis mesos però, si al tercer mes no s’ha lliurat l’escriptura de constitució, cal sol·licitar la renovació del nom al Registre Mercantil Central. Transcorreguts sis mesos sense inscriure la societat creada amb aquest nom al Registre, la denominació és donada de baixa i s’ha de demanar una altra vegada.

Redacció dels estatuts socials

La redacció dels estatuts socials és el resultat de l'assemblea constituent dels socis fundadors. Als estatuts socials es determina la forma de funcionament de la societat, així com l’objecte social, el domicili social i el capital social.

Perquè es consideri la societat amb la condició de laboral és necessari que incorpori als estatuts les especificitats següents:

Capital social

S’ha de concretar si totes les accions (SAL) o participacions (SLL o SRLL) són de classe laboral. Si hi ha 2 classes d’accions o participacions, s’ha d’especificar quantes són de classe laboral (propietat dels treballadors indefinits) i quantes són de classe general (les restants), i delimitar la numeració d’ambdues.

Transmissió d’accions (SAL) o participacions (SLL o SRLL)

Es pot fer una remissió als articles 6 i 10 de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals o bé, si es regulen les transmissions, establir l’ordre de la prelació en la transmissió voluntària “inter vivos” i si s’escau, “mortis causa”, d’acord amb els articles referits.

Fons especial de reserva 

Si es fa referència a la distribució dels resultats, s’ha d’especificar la constitució d’aquest fons específic tal com preceptua l’article 14 de la Llei de les societats laborals.

Les societats laborals constituïdes a l’empara de la Llei 4/1997, de 24 de març, de societats laborals estan obligades a adaptar els seus estatuts socials a les previsions de la Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de societats laborals i participades en el termini màxim de dos anys des de la seva entrada en vigor.

Escriptura pública de constitució

Els socis  fundadors atorguen l’escriptura de constitució de la societat davant notari, aprovant els estatuts i designant les persones que formaran part de l’òrgan de l’administració.

Tots els socis constituents han d’anar al notari per tal de signar l’escriptura pública de constitució.

L’escriptura pública contindrà:

  • La voluntat de constituir la societat laboral.
  • La identitat dels socis fundadors.
  • La manifestació, la subscripció i el desemborsament de les accions/les participacions, la numeració correlativa i la classe (laboral o general) de les atribuïdes en pagament.
  • Els estatuts socials.
  • La identitat de les persones encarregades inicialment de l’administració i de la representació social.
  • La certificació negativa de denominació social.
  • La certificació bancària en cas d’aportacions dineràries.
  • L'informe d’experts independents en cas d’aportacions no dineràries (només per SAL). 

Sol·licitud del codi d'identificació fiscal

Una vegada el notari lliura una còpia autèntica de l’escriptura de constitució de la societat, cal adreçar-se a l'Agència Tributària per obtenir el codi d’identificació fiscal (CIF). 

Informació relacionada

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurí­dics documentats

Cal liquidar l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. És un impost de naturalesa directa que grava, entre d’altres, les operacions de constitució de les societats.
Tot i que les societats limitades laborals i les societats anònimes laborals es troben exemptes de pagar aquest impost, s'ha de fer l'autoliquidació.

Inscripció en el Registre Administratiu de Societats Laborals

Abans d'inscriure la societat al Registre Mercantil, que concedeix la condició de laboral a la societat, s'ha d'inscriure al Registre Administratiu de Societats Laborals. Es necessita presentar la còpia autèntica o l'original de l'escriptura de constitució. El Registre dictarà resolució expressa en el termini màxim de 3 mesos. Transcorregut el termini sense haver-se dictat i notificat la resolució, s'entendrà la sol.licitud estimada.

La inscripció s'ha de formalitzar al Registre Administratiu de Societats Laborals (c/ Sepúlveda, 148-150 Barcelona).

Inscripció al Registre Mercantil

Per a la inscripció és necessari aportar el certificat expedit pel Registre Administratiu de Societats Laborals, que acrediti que la societat ha estat qualificada i inscrita com a Societat Laboral.

Informació relacionada